Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamical processes modelling systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-214-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Współpracować w grupie oraz mieć zdolność do wyrażania ocen i opinii na temat otrzymanych wyników obliczeń IT2A_K02, IT2A_K06 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Korzystać i posługiwać się zaawansowanymi modułami programu do modelowania numerycznego wykorzystywanymi do symulacji procesów fizycznych IT2A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Konstruować modele numeryczne wybranych procesów fizycznych z wykorzystaniem zaawansowanych modułów programu do modelowania numerycznego IT2A_U08 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Zaprojektować schemat modelu numerycznego wspomagającego pomiary inżynierskie sejsmicznego pola falowego i przeprowadzić obliczenia oraz prezentację wyników IT2A_U09, IT2A_U08 Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Rozróżnić i opisać podstawowe i szczegółowe etapy realizacji modelowania numerycznego IT2A_W09, IT2A_W08 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Scharakteryzować zaawansowane moduły programu do modelowania numerycznego IT2A_W09, IT2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Dobierać odpowiedni moduł programu do modelowania numerycznego poszczególnych procesów fizycznych IT2A_W18, IT2A_W10, IT2A_W07, IT2A_W08 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Współpracować w grupie oraz mieć zdolność do wyrażania ocen i opinii na temat otrzymanych wyników obliczeń - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Korzystać i posługiwać się zaawansowanymi modułami programu do modelowania numerycznego wykorzystywanymi do symulacji procesów fizycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Konstruować modele numeryczne wybranych procesów fizycznych z wykorzystaniem zaawansowanych modułów programu do modelowania numerycznego - - - - - - + - - - -
M_U003 Zaprojektować schemat modelu numerycznego wspomagającego pomiary inżynierskie sejsmicznego pola falowego i przeprowadzić obliczenia oraz prezentację wyników - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Rozróżnić i opisać podstawowe i szczegółowe etapy realizacji modelowania numerycznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Scharakteryzować zaawansowane moduły programu do modelowania numerycznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Dobierać odpowiedni moduł programu do modelowania numerycznego poszczególnych procesów fizycznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy FLAC, UDEC, PFC. Systemy dwuwymiarowe i trójwymiarowe.
2. Metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów odrębnych, metoda różnic skończonych. Zalety i ograniczenia metod numerycznych. Niestabilność analizy numerycznej.
3. Symulacja numeryczna eksploatacji złóż, tunelowania, strzelania MW.
4. Analizy stateczności konstrukcji inżynierskich – mostu, tunelu, tamy, podpory wiaduktu.
5. Symulacje numeryczne testu wytrzymałościowego, drgań sejsmicznych, przepływów w ośrodku geologicznym, stateczności osuwiska.
6. Złożona symulacja numeryczna wielopokładowej eksploatacji górniczej.
7. Złożona symulacja numeryczna zapadliska powierzchni terenu.
8. Złożona symulacja stateczności obwałowania zbiornika odpadów.
9. Symulacja numeryczna uskoku w ośrodku wielowarstwowym.
10. Symulacja numeryczna osuwiska oraz obliczenia współczynnika bezpieczeństwa dla różnych kątów nachylenia zbocza.
11. Symulacja numeryczna wstrząsu w sąsiedztwie wyrobiska górniczego.
12. Symulacja numeryczna pola falowego. Symulacja inżynierskich pomiarów sejsmicznych w ośrodku dwuwarstwowym.
13. Projekty zaawansowane – zaliczenie ćwiczeń

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in practical classes 45 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu modelowanie procesów geodynamicznych

Recommended literature and teaching resources:

1 Jeager J. C. i Cook N. G. W. 1976: Fundamentals of rock mechanics. Chapman and Hall, London.
2 Jing L., 2003: A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical modelling for rock mechanics and rock engineering. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 40 (2003) 283–353
3 Pande G.N., Beer G., Williams J.R.1990: Numerical methods in rock mechanics, Wíley, New York .
4 Podręcznik – FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua, Version 7.0, Itasca Consulting Group, Inc., Minneapolis, Minnesota, USA.
5 Zienkiewicz O., 1972: "Metoda Elementów Skończonych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2,5
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2,5