Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-301-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IT2A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych IT2A_U02, IT2A_U21, IT2A_U20 Presentation
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej IT2A_W20 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej IT2A_W21 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej - - - - - + - - - - -
M_W002 zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie magisterskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None