Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismic interpretation softwares
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-302-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie projektowej IT2A_K02 Presentation
M_K002 Student potrafi określić priorytety służące realizacji projektu interpretacyjnego IT2A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego IT2A_U02, IT2A_U01 Project,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych IT2A_W03, IT2A_W01 Project
M_W002 Student zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. IT2A_W04 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie projektowej - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytety służące realizacji projektu interpretacyjnego - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Interpretacja danych sejsmicznych – specyfika połączenia danych powierzchniowych o ograniczonej rozdzielczości pionowej i poziomej (sejsmika) z informacją punktową charakteryzującą się wysoką rozdzielczością pionową (dane geofizyki wiertniczej)
2. Prezentacja wybranego systemu służącego do interpretacji danych sejsmicznych (np.:, Hampson-Russell, OpendTect, Petrel, ), jego budowa i schemat działania, wymagane dane wejściowe, przeznaczenie i przykładowe wyniki.
3. Formaty danych sejsmicznych i otworowych oraz geodezyjne układy odniesienia. Zakładanie projektu, wprowadzanie danych, budowa i uzupełnianie bazy danych.
4. Edycja i interpretacja danych otworowych: edycja krzywych, konstrukcja wykresów składu litologicznego, wprowadzanie markerów korelacyjnych.
5. Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych: kalibracja krzywych profilowania akustycznego prędkościami średnimi, ekstrakcja waveletu, obliczenie sejsmogramów syntetetycznych, ekstrakcja operatora defazowania.
6. Integracja danych geofizycznych: doprowadzenie do postaci zerofazowej (defazowanie), wprowadzanie danych otworowych na przekroje sejsmiczne.
7. Geologiczna interpretacjia danych sejsmicznych: korelacja fazowa zidentyfikowanych granic sejsmicznych, autopikery, interpretacja uskoków, atrybuty i przetworzenia pola falowego (atrybuty) pomocne przy interpretacji strukturalnej i stratygraficznej danych sejsmicznych, wykorzystanie materiałów źródłowych i publikacji.
8. Wizualizacja przestrzenna 3D danych i wyników interpretacji,
9. Konstrukcja map strukturalnych: gridowanie map czasowych, konstrukcja modeli pola prędkości do konwersji czasowo-głębokościowej, przeliczanie map czasowych do domeny głębokości, konturowanie i wykańczanie map strukturalnych.
10. Zaawansowane procedury interpretacyjne np.: Inwersja sejsmiczna, spektralna dekompozycja
11. Konsultacje i finalizacja projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 24 h
Contact hours 6 h
Preparation for classes 24 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji i zaliczenia projektu w postaci ustnej obrony projektu lub ocena sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
2. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych
3. R. E. Sheriff L. P. Geldart, Exploration Seismology

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None