Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law and Organization of Enterprise
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-203-OB-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Software and Data Bases in Geology
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie IT2A_U23, IT2A_U22 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IT2A_W22 Presentation
M_W002 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej wie, jakie są sposoby ochrony prawnej własności intelektualnej, wie, jakie jest znaczenie prawno- gospodarcze ochrony własności intelektualnej IT2A_W20 Presentation
M_W003 Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne IT2A_W22, IT2A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej wie, jakie są sposoby ochrony prawnej własności intelektualnej, wie, jakie jest znaczenie prawno- gospodarcze ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia prawa: przepis a norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego (2h)
2. Czynności prawne, zawarcie umowy (2h),
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej (2h)
4. Spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna (2h)
5. Spółki handlowe kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (2h)
6. Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie – autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz
sposoby ich ochrony, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony (4h)
7. Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja i jej otoczenie. (2h)
8. Planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym. (3h)
9. Organizowanie i struktura (3h)
10. Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura (2h)
11. Procesy kontroli (2h)
12. Analiza ekonomiczno-finansowa (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z części dotyczącej prawa i części
dotyczącej organizacji przedsiębiorstw (obie oceny muszą być pozytywne).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
2. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
3. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
4. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
5. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

7. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005
8. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
9. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014

Additional information:

None