Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Time series analysis in geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-206-OB-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Software and Data Bases in Geology
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci poznają podstawowe metody analizy szeregów czasowych ich dekompozycji oraz wizualizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykonać model dla analizowanych danych oraz wykonać prognozy wraz z interpretacją IT2A_U05, IT2A_U03, IT2A_U04 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi ocenić jakość wykonanych modeli predykcyjnych, a także wskazać zastosowanie wykonanych modeli IT2A_U05 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Potrafi dokonać dekompozycji szeregu czasowego IT2A_W01, IT2A_W02 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Wymienia podstawowe metody analizy i prognozowania szeregów czasowych IT2A_W03, IT2A_W01 Test
M_W003 Opisuje szczegółowo różnice między modelami grupy ARIMA IT2A_W01 Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Zna metody oceny jakości modeli IT2A_W01, IT2A_W02 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykonać model dla analizowanych danych oraz wykonać prognozy wraz z interpretacją - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość wykonanych modeli predykcyjnych, a także wskazać zastosowanie wykonanych modeli - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi dokonać dekompozycji szeregu czasowego + - - - - - + - - - -
M_W002 Wymienia podstawowe metody analizy i prognozowania szeregów czasowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje szczegółowo różnice między modelami grupy ARIMA + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna metody oceny jakości modeli + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Szeregi czasowe i ich składowe.
Analiza w dziedzinie częstotliwości
Kryteria Informacyjne, Ocena jakości modeli
Modele z interwencją
Anova
Census, Tramo-Seat
GARCH, MARS
ICA, PCA
Prognozowanie przez analogię

Practical classes:

Rozpoznawanie składowych szereregu czasowego
Analiza Fouriera i Modele Fouriera
Ocena jakości modeli ex-anate i ex-post
Niestandardowe metody oceny modeli
Kryteria informacyjne
Analiza wariancji
Modele z interwencją
Census, Census II
MARS, GARCH
Modele niestandardowe
Modelowanie przez analogię

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 163 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 65 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń jest oceną z projektów i kolokwium końcowego.
Ocena końcowa jest średnią z oceny końcowej z ćwiczeń i egzaminu.
Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia i zaliczenia przedmiotu podane są na pierwszych zajęciach przez prowadzącego ćwiczenia oraz na stronie www przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony kurs statystyki

Recommended literature and teaching resources:

Chris Chatfield, The analysis of time series. An introduction, Chapman & Hall/CRC, 2004
Rafał Klóska, Marcin Hundert, Rafał Czyżycki, Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, 2007
G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Anna PIĘTA, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 312). — ISBN: 978-3-319-10517-8 ; e-ISBN: 978-3-319-10518-5. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

Porównanie wybranych metod predykcji szeregów czasowych natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni za pomocą błędów prognoz ex-post — Comparison of selected methods for time series prediction of the intensity of the flow of sewage to treatment with forecasting errors ex-post / Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Prediction of biogas production in separate digesters chambers from wastewater treatment plant / CHUCHRO Monika // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

The structure of influent time series in wastewater treatment plants / M. CHUCHRO // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

Additional information:

None