Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Religie świata
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-008-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów zjawisk kulturowych IM1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł IM1A_U19 Activity during classes
M_U002 umie dokonywać rzetelnej i obiektywnej oceny występujących na świecie religii oraz rozumie ich znaczenie dla jednostki i rozwoju kultury IM1A_U17 Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę dotyczącą istoty religii oraz różnych jej form pojawiających się w dziejach ludzkości IM1A_W22 Activity during classes,
Test
M_W002 posiada wzbogaconą wiedzę na temat relacji człowiek – sacrum IM1A_W22 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów zjawisk kulturowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U002 umie dokonywać rzetelnej i obiektywnej oceny występujących na świecie religii oraz rozumie ich znaczenie dla jednostki i rozwoju kultury - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę dotyczącą istoty religii oraz różnych jej form pojawiających się w dziejach ludzkości - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wzbogaconą wiedzę na temat relacji człowiek – sacrum - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Religia w kulturze ludzkości. Klasyfikacja religii.
2. Religie Indii i ich miejsce w kulturze światowej.
3. Buddyzm – rola medytacji i oświecenia.
4. Hinduizm i jego główne odłamy.
5. Etyczno – społeczny charakter konfucjanizmu.
6. Taoizm religijny i filozoficzny.
7. Judaizm – religia przymierza, prawa i mesjanizmu.
8. Chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna. Wczesne chrześcijaństwo i jego rozwój. Rola kościoła katolickiego w historii.
9. Chrześcijaństwo wschodnie. Losy kościołów wschodnich. Specyfika duchowości prawosławia.
10. Protestantyzm w dziejach kultury europejskiej. Znaczenie reformacji.
11. Ekumenizm w chrześcijaństwie. Rola kościołów protestanckich. Sobór Watykański II wobec ekumenizmu.
12. Herezje, schizmy i sekty w dziejach chrześcijaństwa.
13. Islam – religia państwa i prawa. Historia i współczesność. Fundamentalizm islamski.
14. Nowe ruchy i zjawiska religijne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach, aktywność.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa
1. K. Banek, J. Drabina, H. Hoffman, Religie Wschodu i Zachodu, W-wa 1992.
2. E. Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 2002.
3. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, W-wa 1970.
4. M. Keene, Religie świata, W-wa 2003.
5. Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. red. H. Zimoń, Lublin 2000.

Literatura zalecana
1. M. Eliade, Sacrum i profanum, W-wa 1996.
2. Encyklopedia religii świata, t. 1 i 2, W-wa 2002.
3. Islam a świat, Red. R. Bäcker i S. Kitab, Toruń 2004.
4. K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002.
5. N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998.
6. E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002.
7. Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. I – X, W-wa 2001-2003.
8. H. Smith, Religie świata, W-wa 1994.
9. Słownik wiedzy o religiach, red. K. Banek, Bielsko-Biała 2007.
10. H. Smith, Religie świata, W-wa 1994.
11. M. i U. Tworuschka, Religie świata, t. I – VI, W-wa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None