Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały bioceramiczne
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-014-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
dr inż. Zima Aneta (azima@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia ceramiki w ochronie zdrowia i życia człowieka. Zna podstawy projektowania materiałów zastępujących tkanki i organy człowieka służące przedłużeniu i poprawie jakości życia. IM1A_K02, IM1A_K01, IM1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wskazać obszary zastosowania biomateriałów, w tym zwłaszcza ceramicznych, w medycynie. Potrafi wskazać parametry oceny i kryteria doboru tych materiałów w implantacji. IM1A_U01, IM1A_U04 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi wskazać czynniki kształtujące podstawowe właściwości fizykochemiczne i biologiczne tych materiałów. IM1A_U01, IM1A_U04 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę związana z istotą bioceramiki. Zna ceramiczne materiały implantacyjne oraz kompozyty z osnową ceramiczną o znaczeniu dla medycyny. IM1A_W08 Test
M_W002 Zna i rozumie technologie wytwarzania różnych form bioceramicznych i kompozytowych preparatów implantacyjnych. IM1A_W17 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia ceramiki w ochronie zdrowia i życia człowieka. Zna podstawy projektowania materiałów zastępujących tkanki i organy człowieka służące przedłużeniu i poprawie jakości życia. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać obszary zastosowania biomateriałów, w tym zwłaszcza ceramicznych, w medycynie. Potrafi wskazać parametry oceny i kryteria doboru tych materiałów w implantacji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać czynniki kształtujące podstawowe właściwości fizykochemiczne i biologiczne tych materiałów. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę związana z istotą bioceramiki. Zna ceramiczne materiały implantacyjne oraz kompozyty z osnową ceramiczną o znaczeniu dla medycyny. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie technologie wytwarzania różnych form bioceramicznych i kompozytowych preparatów implantacyjnych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Tematem seminarium są zagadnienia związane z otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem bioceramiki w medycynie

1. Podstawowe definicje z zakresu biomateriałów. Biomateriały syntetyczne i pochodzenia naturalnego. Wymagania stawiane biomateriałom.
2. Ocena materiałów implantacyjnych w testach in vitro i in vivo oraz w oparciu o badania właściwości fizykochemicznych. Zasady doboru biomateriałów w medycynie.
3. Kość ludzka jako materiał kompozytowy. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu prawidłowej budowy kości – rola mikroelementów.
4. Znaczenie biomateriałów w leczeniu ubytków kości. Urazy kości i sposoby ich leczenia.
5. Znaczenie bioceramiki dla medycyny. Zalety i wady implantów ceramicznych.
6. Klasyfikacja bioceramicznych preparatów implantacyjnych – kryteria klasyfikacji. Gęsta i porowata bioceramika inertna, bioaktywna i resorbowalna.
7. Podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania, oceny i zastosowań bioceramiki korundowej.
8. Podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania, właściwości i zakresu zastosowań bioceramiki opartej na fosforanach wapnia.
9. Bioceramika ZrO2 i TiO2. Inne materiały ceramiczne o znaczeniu medycznym.
10. Pokrycia ceramiczne na implantach metalicznych. Sposoby nanoszenia i kryteria oceny pokryć.
11. Kompozyty dla medycyny. Materiały szkło-ceramiczne w substytucji kości.
12. Ceramiczne nośniki leków. Homogeniczne i heterogeniczne systemy uwalniania leków.
13. Cementy kostne – otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
14. Bioceramika w zastosowaniach stomatologicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium (50%), ocena z referatów (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania:
1. Opracowanie przez każdego studenta 2 referatów.
2. Wygłoszenie przez każdego studenta 2 referatów.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Kolokwium zaliczeniowe.

Recommended literature and teaching resources:

„Biomateriały t. IV” praca zbiorowa pod red. S. Błażewicza i L. Stocha, wyd. Exit Warszawa 2003
Z. Jaegermann, A.Ślósarczyk „Gęsta i porowata bioceramika korundowa w zastosowaniach medycznych” UWND AGH-Kraków 2007
R.Pampuch, K.Haberko, M.Kordek „Nauka o procesach ceramicznych” PWN Warszawa 1992
F. Nadachowski, S.Jonas, W.Ptak „Wstęp do projektowania technologii ceramicznych” UWND AGH-Kraków 1999
Czasopismo “Inżynieria Biomateriałów Engineering of Biomaterials”
Czasopismo “Biomaterials”
Czasopismo “Journal of Materials Science. Materials in Medicine”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak uwag