Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne technologie w ceramice ogniotrwałej
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-021-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K006 - Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii, Test
Skills
M_U005 - Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych Test
Knowledge
M_W001 - Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej. - Ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej. - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. IM1A_W17 Test
M_W006 - Ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K006 - Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii, - - - - - + - - - - -
Skills
M_U005 - Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 - Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej. - Ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej. - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. - - - - - + - - - - -
M_W006 - Ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych, - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. 1. Wprowadzenie.

  Zapoznanie z podstawami nowoczesnej masowej ceramiki ogniotrwałej: tlenkowej, tlenkowo – nietlenkowej, mas i betonów ogniotrwałych. Substancje trudnotopliwe. Produkcja materiałów ogniotrwałych w świecie.

 2. 2. Definicja i podstawowe składniki materiałów ogniotrwałych.

  Definicja materiałów ogniotrwałych. Kryteria odporności na działanie wysokich temperatur. Podział materiałów ogniotrwałych. Temperatury robocze w procesach obróbki cieplnej. Własności fizyczne kryształów a rodzaj wiązania chemicznego. Podstawowe składniki w ceramice ogniotrwałej. Wybrane własności podstawowych związków materiałów ogniotrwałych.

 3. 3. Podział materiałów ogniotrwałych.

  Kryteria klasyfikacji materiałów ogniotrwałych zgodnie z normami PN-EN. Podział materiałów ogniotrwałych według kryterium postaci i składu chemicznego. Ceramika ogniotrwała krzemianowa. Ceramika ogniotrwała tlenkowa – wyroby zasadowe. Ceramika ogniotrwała tlenkowa specjalna. Ceramika niekonwecjonalna tlenkowo – nietlenkowa.

 4. 4. Układy fazowe.

  Równowagi fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych istotnych z punktu widzenia technologii materiałów ogniotrwałych.

 5. 5. Wyroby kwarcowe.

  Surowce do produkcji wyrobów kwarcowych. Przemiany form krystalicznych i szklistych SiO2. Skład chemiczny, fazowy i mikrostruktura oraz zastosowanie wyrobów kwarcowych.

 6. 6. Wyroby glinokrzemianowe.

  Ceramika krzemianowa na bazie układu Al2O3-SiO2. Surowce do produkcji wyrobów szamotowych, wysokoglinowych i korundowych. Wyroby szamotowe – skład chemiczny i fazowy. Surowce do produkcji wyrobów specjalnych. Wyroby wysokoglinowe i korundowe – proces wytwarzania.

 7. 7. Ceramika ogniotrwała zasadowa

  Surowce do produkcji wyrobów zasadowych. Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowa). Modyfikacja zasadowych materiałów ogniotrwałych. Podstawowe układy fazowe. Wyroby zasadowe. Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowo-węglowa/grafitowa). Wyroby magnezjowe zawierające węgiel.

 8. 8. Ceramika ogniotrwała specjalna

  Wyroby specjalne dla ciągłego odlewania stali. Ceramika ogniotrwała tlenkowa – specjalna. Produkcja bloków AZS. Ceramika ogniotrwała nietlenkowa.

 9. 9. Ceramika ogniotrwała

  Klasyfikacja nieformowanych materiałów ogniotrwałych. Betony ogniotrwałe (kruszywa, spoiwa, materiały pomocnicze). Charakterystyka faz cementu glinowego. Rektywność glinianów wapnia z wodą. Rodzaje betonów ogniotrwałych i ich właściwości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok = 1,0s (s – ocena z seminarium).

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada wiedzę z chemii ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. F. Nadachowski, Zarys technologii materiałów ogniotrwałych, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1995.
2. J. Szczerba, Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe, Ceramika, Vol. 99, 2007.
3. J. Szczerba, Klasyfikacja materiałów ogniotrwałych według zunifikowanych norm europejskich, Materiały ceramiczne, 58, 1, 2006, 6-16.
4. S. Pawłowski, S. Serkowski, Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. Gliwice, SITPH, Tom I (1996), Tom II (1997).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None