Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Research methods in forensic science
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-026-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Module summary

.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. IM1A_K05, IM1A_K04, IM1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. IM1A_U05, IM1A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. IM1A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
M_U003 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. IM1A_U01 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. IM1A_W07 Report,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. IM1A_W18 Report,
Presentation,
Activity during classes
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. IM1A_W07 Report,
Presentation,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zagadnienia seminaryjne

Historia kryminalistyki w Polsce i Europie. Podstawowa terminologia oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego, języka i analiza treści. Metody stosowane w badaniach identyfikacyjnych. Antropometria kryminalistyczna i jej anatomiczne podstawy. Badanie broni i amunicji. Mechanoskopia. Traseologia. Daktyloskopia. Somnambulizm. Trucizny i ich sposoby wykrywania dla celów sądowych. Szczegółowe formy przesłuchania. Przestępczość zorganizowana. Samobójstwo. Ustalanie profilu DNA. Ekspertyza toksykologiczna i alkohologiczna. ”Modus operandi”. Wybrane aspekty badań osmologicznych. Hipnoza kryminalna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za: wygłoszony referat, obecność na zajęciach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

.

Recommended literature and teaching resources:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu. 1996.
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 1, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2012 R. 17 nr 6
Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 2, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2013 R. 18 nr 1
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry, Rynek Energii, 2016 nr 2, s. 111–120
Magdalena SZUMERA, Grzegorz GRABOWSKI, Paweł RUTKOWSKI, Metody analizy termicznej jako uniwersalne narzędzie w przemyśle, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski, 2013 nr 3–4.
Kijo-Kleczkowska Agnieszka, SZUMERA Magdalena, Środa Katarzyna, Metody analizy termicznej w badaniach paliw, Rynek Energii, 2018 nr 4.

Additional information:

.