Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Toksykologia
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-028-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. IM1A_K02 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. IM1A_U11 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. IM1A_W20 Activity during classes
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. IM1A_K01 Activity during classes
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. IM1A_K01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Toksykologia

  Cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem substancji o róznym stopniu toksyczności na organizm człowieka. W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia:
  1. Definicje związane z toksycznością substancji, dawki, rodzaje dawek, narażenie człowieka na substancje toksycze, źródła substancji toksycznych.
  2. Ocena toksyczności substancji – badania laboratoryjne, sprzęt służący do badań, badana na zwierzętach, określanie podstawowych parametrów toksyczności substancji, badania toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, mutagenezy, kancerogenezy, ocena wpływu toksyn na płodność, neurogenezę, toksyczność w funkcji drogi podania.
  3. Biotransformacja trucizn, podstawowe mechanizmy, akumulacja trucizn w organizmach, wydalanie.
  4. Toksykologia metali spotykanych w procesach przetwórczych i przemysłowych.
  5. Toksykologia farmaceutyków i substancji o znaczeniu terapeutycznym. Badania toksyczności leków. Podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
  6. Toksyny odzwierzęce, roślinne i grzybowe. Wykorzystanie przemysłowe trucizn świata ożywionego.
  7. Toksykologia produktów antropogenicznych. Wybrane procesy wydobywcze i przetwórcze jako źródło toksyn. Masowe skażenia, podstawy zapobiegania katastrofom związanym z emisją toksyn do środowiska życia człowieka.
  8. Toksykologia produktów militarnych, broń chemiczna.
  9. Narkotyki jako przykład rozpowszechnionych toksyn w społeczeństwach świata.

 2. Toksykologia

  Cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem substancji o róznym stopniu toksyczności na organizm człowieka. W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia:
  1. Definicje związane z toksycznością substancji, dawki, rodzaje dawek, narażenie człowieka na substancje toksycze, źródła substancji toksycznych.
  2. Ocena toksyczności substancji – badania laboratoryjne, sprzęt służący do badań, badana na zwierzętach, określanie podstawowych parametrów toksyczności substancji, badania toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, mutagenezy, kancerogenezy, ocena wpływu toksyn na płodność, neurogenezę, toksyczność w funkcji drogi podania.
  3. Biotransformacja trucizn, podstawowe mechanizmy, akumulacja trucizn w organizmach, wydalanie.
  4. Toksykologia metali spotykanych w procesach przetwórczych i przemysłowych.
  5. Toksykologia farmaceutyków i substancji o znaczeniu terapeutycznym. Badania toksyczności leków. Podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
  6. Toksyny odzwierzęce, roślinne i grzybowe. Wykorzystanie przemysłowe trucizn świata ożywionego.
  7. Toksykologia produktów antropogenicznych. Wybrane procesy wydobywcze i przetwórcze jako źródło toksyn. Masowe skażenia, podstawy zapobiegania katastrofom związanym z emisją toksyn do środowiska życia człowieka.
  8. Toksykologia produktów militarnych, broń chemiczna.
  9. Narkotyki jako przykład rozpowszechnionych toksyn w społeczeństwach świata.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uzyskiwania jest jako wynik egzaminu końcowego. Egzamin składa się z 20 pytań testowych (pytania otwarte wielokrotnego wyboru). Punktacja zgodna z zaleceniami AGH dotyczącymi ocen prac pisemnych.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Dowolny podręcznik toksykologii (np. Toksykologia, red. W. Seńczuk, PZWL)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None