Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia spoiw gipsowych
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-050-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych IM1A_K01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U002 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych IM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_U003 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych IM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W002 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych IM1A_W03 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper
M_W003 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych IM1A_W03 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U002 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
M_U003 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W002 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych - - - - - + - - - - -
M_W003 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Historia spoiw gipsowych, ich klasyfikacja i porównanie z innymi spoiwami mineralnymi.
2.Charakterystyka fizykochemiczna siarczanów wapnia.
3.Podstawowe kierunki wykorzystania surowców siarczanowych.
4.Klasyfikacja surowców siarczanowych. Naturalne gipsy i anhydryty. Desulfogipsy
i chemigipsy.
5.Układ CaSO4–H2O.
6.Fizykochemia procesu dehydratacji CaSO42H2O.
7.Metody wytwarzania gipsu  i  oraz anhydrytu.
8.Fizykochemia rehydratacji gipsu. Proces wiązania spoiw gipsowych.
9.Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształtowaniu właściwości zaczynów i wyrobów gipsowych.
10.Przeznaczenie i parametry użytkowe spoiw gipsowych.
11.Wykorzystanie SEM/EDS, DTA/TG i XRD w badaniach spoiw gipsowych.
12.Produkcja płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie spoiw anhydrytowych i estrichgipsu.
13.Zdrowotność materiałów gipsowych.
14.Zastosowanie gipsu poza budownictwem.
15.Przemysł gipsowy, a ochrona środowiska naturalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 4 h
Examination or Final test 3 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6K+0,2A+0,2P
K-ocena z kolokwium
A-ocena za aktywność
P-ocena za wygłoszenie prezentacji

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Olerjarz J., Małolepszy J.: „Technologia budowlanych materiałów wiążących” Cz. I. Wapno i gips. WSiP , Warszawa 1991.
2.Chądzyński L.: Spoiwa gipsowe w budownictwie. Dom Wydawniczy MEDIUM.Warszawa 2008.
3.Kurdowski W., „Chemia materiałów budowlanych” UWN-D AGH. Kraków 2000.
4.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., „Technologia betonu – metody badań”, UWN-D AGH. Kraków 2000.
5.Nocuń-Wczelik W. (red.): Laboratorium materiałów wiążących pod redakcją UWN-D AGH Kraków 2003.
6.Osiecka E., „Fosfogipsy – materiały wiążące i budowlane”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980.
7.Bolewski A, Manecki A., „ Mineralogia szczegółowa”, Wyd. PAE, 1993.
8.Małolepszy J.(red.): „Materiały budowlane – Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008.
9.Czasopisma, informatory, katalogi, materiały reklamowe, stronice internetowe (np.www.polskigips.com.pl – materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia Gipsu).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None