Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organic ceramic precursors
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-057-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków chemicznych w praktyce technologicznej. IM1A_K02 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować metodę wytworzenia materiału ceramicznego z wykorzystaniem prekursora organicznego. IM1A_U14 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_U002 Student posiada umiejętności gromadzenia, studiowania oraz krytycznej analizy literatury dotyczącej określonego zagadnienia. IM1A_U01 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe grupy związków krzemoorganicznych, boroorganicznych, fosforoorganicznych oraz ma wiedzę dotyczącą metod ich otrzymywania i właściwości. IM1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod otrzymywania materiałów ceramicznych z wykorzystaniem prekursorów zawierających w cząsteczkach ugrupowania organiczne. IM1A_W08 Activity during classes,
Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków chemicznych w praktyce technologicznej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować metodę wytworzenia materiału ceramicznego z wykorzystaniem prekursora organicznego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności gromadzenia, studiowania oraz krytycznej analizy literatury dotyczącej określonego zagadnienia. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe grupy związków krzemoorganicznych, boroorganicznych, fosforoorganicznych oraz ma wiedzę dotyczącą metod ich otrzymywania i właściwości. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod otrzymywania materiałów ceramicznych z wykorzystaniem prekursorów zawierających w cząsteczkach ugrupowania organiczne. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Pojęcie organicznego prekursora ceramicznego. Rodzaje prekursorów ceramicznych zawierających grupy organiczne w cząsteczkach. Rodzaje materiałów cermicznych otrzymywanych z prekursorów.
2. Związki wielkocząteczkowe (polimery) – rodzaje i podstawowe właściwości.
3. Krzem i związki krzemoorganiczne.
4. Polimery krzemoorganiczne.
5. Polikarbosilany jako prekursory SiC.
6. Polisilazany jako prekusory układów Si-N-C.
7. Polisiloksany jako prekursory układów Si-©-O.
8. Prekursory układów czteroskładnikowych: Si-C-N-Z, Si-C-O-Z, gdzie Z=B, Al, Ti, P, Zr.
9. Materiały porowate otrzymywane z krzemoorganicznych polimerów preceramicznych.
10. Bor i jego związki.
11. Booorganiczne prekursory BN.
12. Boroorganiczne prekursory B4C.
13. Prekursory PN.
14. Właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne materiałów ceramicznych otrzymywanych z prekursorów organicznych.
15. Zastosowania materiałów ceramicznych otrzymywanych z prekursorów organicznych – powłoki i membrany, kompozyty, materiały spajające (kleje).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z referatu i kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Każdy student uczestniczący w zajeciach musi przygotować prezentację i referat na temat związany z tematyka zajęć podany przez prowadzącą.

Recommended literature and teaching resources:

Publikacje, które ukazały się w różnych czasopisamch naukowych (Journal of the European Ceramic Society, Journal of the Ceramic Society of Japan, Journal of the American Ceramic Society) zalecone przez prowadzącą zajęcia lub znalezione samodzielnie przez studentów.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None