Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badawcze w medycynie
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-062-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. IM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. IM1A_U07 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. IM1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. IM1A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. IM1A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Diagnostyka materiałów biologicznych – rutynowe analizy: pobór próbek, metody badań, analiza wyników.
2. Sygnały bioelektryczne i biomagnetyczne w elektrokardiografii (EKG) i elektroencefalografii (EEG).
3. Techniki ultradźwiękowe i akustyczne w medycynie.
4. Tworzenie wizualizacji ultradźwiękowych, obrazy z wykorzystaniem efektu Dopplera, dopplerowskie pomiary przepływów.
5. Metody optyczne w diagnostyce medycznej: techniki i sensory światłowodowe, endoskopy.
6. Metody spektroskopowe analityki medycznej i chemii klinicznej.
7. Metody obrazowania diagnostycznego: tomografia rentgenowska, tworzenie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego, w scyntygrafii, badania diagnostyczne tomografii emisyjnej PET, termografia, tomografia impedancyjna.
8. Lasery w medycynie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest uzależniona od ilości punktów uzyskanych przez studenta za wygłoszenie referatu, przygotowaną prezentację oraz aktywność i udział w dyskusji.
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Z. Hrynkiewicz (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
2. A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
3. M.W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989
4. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1998
5. M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Warszawa 1992
6. A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowanie, WNT, Warszawa, 2000
7. M. Nałęcz (red.), Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.8 Obrazowanie biomedyczne, WKŁ, Warszawa, 2000.
8. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, PZWL, Warszawa, 1984.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None