Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia ogólna - kurs podstawowy
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia IM1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków IM1A_U11 Examination
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii IM1A_U09, IM1A_U10 Examination,
Test
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych IM1A_U11 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych IM1A_W04, IM1A_W03 Examination,
Test
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami IM1A_W04 Examination
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów IM1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + + - - - - - - - - -
M_K002 rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii - + - - - - - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.
2. Jądro atomowe.
3. Ciało doskonale czarne, efekt fotoelektryczny, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności.
4. Współczesne poglądy na naturę materii.
5. Podstawy mechaniki kwantowej. Równanie Schroedingera.
6. Atom wodoru. Orbitale atomu wodoru.
7. Atom wieloelektronowy.
8. Układ okresowy pierwiastków.
9. Wiązanie chemiczne. Wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne. Moment dipolowy, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
10. Teoria orbitali molekularnych. Dwuatomowe cząsteczki homojądrowe. Dwuatomowe heterojądrowe. Hybrydyzacja orbitali.
11. Stany skupienia materii.
12. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
13. Elektrolity i ich dysocjacja. Elektrolity słabe. Elektrolity mocne. Równowagi
w roztworach elektrolitów: kwasy i zasady, bufory, hydroliza, rozpuszczalność.
14. Reakcje w rozpuszczalnikach niewodnych.
15. Reakcje utleniania i redukcji, potencjały elektrochemiczne, elektroliza

Auditorium classes:

Układanie i uzgadnianie reakcji utlenienia i redukcji. Potencjały utleniająco-redukujące. Przewidywanie kierunku reakcji redoks. Wyprowadzanie wzorów empirycznych i rzeczywistych związków. Obliczenia stechiometryczne. Wydajność reakcji. Sposoby wyrażania stężeń roztworów (molowe, procentowe, ułamek molowy). Przeliczanie stężeń roztworów. Równowaga chemiczna. Stała równowagi. Reguła przekory. Dysocjacja elektrolityczna, teoria mocnych elektrolitów. Autodysocjacja wody, pH i pOH.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 225 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 42 h
Preparation for classes 60 h
Realization of independently performed tasks 78 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena ćwiczeń + 0,6 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
3. J.D.Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna
4. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
5. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. 1. Podstawy teoretyczne (red. Andrzej Małecki), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1486
6. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. 2. Przykłady i zadania (red. Anna Kozłowska-Róg), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1487
7. Obliczenia chemiczne: zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi, Praca zbiorowa /red. Alfred Śliwa/
8. N. Glinka, Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
9. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma