Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elementy chemii
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-109-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IM1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych IM1A_U09 Test
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych IM1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej IM1A_W03 Test
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych IM1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej - + - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii: liczba atomowa i masowa; masa atomowa, cząsteczkowa i molowa; pierwiastek chemiczny; izotopy; symbole pierwiastków chemicznych i układ okresowy, prawo okresowości; wartościowość pierwiastków w związkach; konfiguracja elektronowa; chemiczny charakter pierwiastka – omówienie pojęć i zastosowanie w zadaniach.
2. Prawa gazu doskonałego (równanie stanu, przemiany gazowe); gęstość bezwzględna i względna gazu; objętość gazów doskonałych w warunkach normalnych.
3. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (tlenki, kwasy, wodorotlenki); amfoteryczność; wzory związków chemicznych.
4. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych – c.d. (sole, wodorosole, hydroksosole); wzory wszystkich typów soli; zasady uzgadniania równań reakcji chemicznych, pisanie i uzgadnianie równań reakcji tworzenia soli; przeprowadzanie wodoro- i hydroksosoli w sole obojętne.
5. Jakościowe i ilościowe informacje zawarte we wzorze związku chemicznego; zapis soli w formie tlenkowej, zapis tlenków złożonych; układanie równań reakcji chemicznych na podstawie treści zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 14 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną średnią uzyskaną z zaliczenia przedmiotu (tzn. średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów zaliczeń)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Klimaszewska, Chemia od A do Z. Repetytorium. Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. KRAM 2011
2. H. Borowiec, Z. Fryt, Wiesz, że umiesz. Chemia. Repetytorium., WSiP 2005
3. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. 1. Podstawy teoretyczne (red. A. Małecki), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1486
2. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. 2. Przykłady i zadania (red. A. Kozłowska-Róg), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1487
3. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi: praca zbiorowa /red. Alfred Śliwa/.
4. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma