Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-304-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K003 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. IM1A_K01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. IM1A_U17 Activity during classes,
Engineering project
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. IM1A_U19 Activity during classes,
Engineering project
Knowledge
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. IM1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. IM1A_W13 Activity during classes,
Engineering project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - + + - + - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. + - + + - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. + - - + - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, podstawowe pojęcia i zasady mechaniki technicznej.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich ciał, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne podstawy określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych.
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych oraz tworzyw ceramicznych.
9. Rodzaje i charakterystyka połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje i charakterystyka połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna budowa i charakterystyka ich podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa i podstawy eksploatacji przekładni pasowych.
13. Rodzaje, budowa i podstawy eksploatacji przekładni zębatych.
14. Klasyfikacja przenośników, budowa i podstawy eksploatacji bezcięgnowych urządzeń transportowych oraz z medium pośredniczącym.
15. Budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych oraz zagadnienie doboru urządzenia transportowego.

Laboratory classes:
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

1. Wyznaczanie modułu Younga wybranych tworzyw konstrukcyjnych na podstawie pomiaru strzałki ugięcia belki zginanej.
2. Badanie wytrzymałości połączeń śrubowych poddanych jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem komputerowego systemu akwizycji wyników pomiarów.
3. Porównanie układów napędowych kilku stanowisk laboratoryjnych, wyznaczanie mocy, prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego dla różnych elementów wybranego napędu.
4. Analiza konstrukcji laboratoryjnej prasy walcowej i symulacja komputerowa realizowanego w niej procesu brykietowania

Project classes:
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Wymiarowanie elementu nośnego poddanego rozciąganiu.
2. Projekt pomostu.
3. Analiza projektu koncepcyjnego określonego zespołu i dobór cech konstrukcyjnych jego elementów.

Seminar classes:
Tematyka zajęć seminaryjnych

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, zasady statyki, metoda cienkich przekrojów i przykłady jej stosowania w modelowaniu matematycznym, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych oraz wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 33 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych oraz zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
4. Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1997.
5. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
6. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
7. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
8. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
9. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów – część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.