Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia materiałów ceramicznych
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-706-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IM1A_K02 Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowe IM1A_K04 Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności procesów technologicznych. IM1A_U10 Test,
Oral answer,
Presentation
M_U002 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych IM1A_U12 Test,
Oral answer,
Presentation,
Report
M_U003 Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów IM1A_U14 Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_U004 Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. IM1A_U16 Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn niezbędną do projektowania materiałów konstrukcyjnych IM1A_W11 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania tworzyw ceramiki klasycznej i nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów IM1A_W17 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowe - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności procesów technologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów - - - - - + - - - - -
M_U004 Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn niezbędną do projektowania materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania tworzyw ceramiki klasycznej i nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Surowce naturalne sposoby ich pozyskiwania i przetwarzania.
2. Surowce syntetyczne metody „mokre”, synteza w fazie stałej. Metody wytwarzania węglików, azotków borków oraz krzemków.
3. Granulometria i czystość chemiczna surowców, surowce pomocnicze, środki poślizgowe, kleje i środki dyspergujące.
4. Masy ceramiczne suche, półsuche i zawiesiny. Reologia mas ceramicznych Techniki formowania.
5. Stabilne zawiesiny wodne, stabilizacja elektrostatyczna i steryczna zawiesin.
6. Ceramika klasyczna; suszenie i wypalanie: biskwitowe, ostre oraz ze szkliwem; skurcze technologiczne.
7. Spiekanie, mechanizmy transportu masy w procesie spiekania wiodące do zagęszczenia, mechanizmy ograniczające siły napędowe procesu.
8. Ceramika o czerepach spieczonych i porowatych.
9. Ceramika techniczna i specjalna, spiekanie swobodne i wspomagane ciśnieniem.
10. Idealna mikrostruktura tworzyw ceramicznych.
11. Obróbka powierzchniowa, nanoszenie powłok cienko i grubowarstwowych, amorfizacja powierzchni.
12. Kompozyty o osnowie ceramicznej, zasady doboru faz kompozytów.
13. Naprężenia cieplne w tworzywach polikrystalicznych oraz kompozytach, zwiększanie odporności na kruche pękanie.
14. Możliwości poprawy właściwości mechanicznych, mikrostruktura tworzyw, sposoby wiodące do ograniczenia ilości defektów.
15. Kierunki rozwoju technologii ceramicznej.

Seminar classes:

1. Budowa i właściwości fizyczne surowców krzemianowych..
2. Struktury węglików azotków, borków i krzemków.
3. Metody rozdrabniania i oczyszczania surowców naturalnych i syntetycznych.
4. Preparatyka przygotowywania mas, kontrola homogeniczności.
5. Metody badań procesu spiekania, wyznaczanie temperatur charakterystycznych procesu.
6. Kontrola stanu powierzchni oraz metodyka badania mikrostruktury.
7. Obliczanie stanu naprężeń wewnętrznych tworzyw.
8. Metody badań właściwości sprężystych i właściwości mechanicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć seminaryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

R. Pampuch „Współczesne materiały ceramiczne” AGH, Kraków 2005
L. Stobierski „Ceramika węglikowa” AGH, Kraków 2005
S. Somiya (ed) Handbook of Advanced Ceramics Acad.Press 2003
J. F. Shackelford et all Ceramic and Glas Materials Springer 2008
M. Scheffler ed. Celular Ceramics Wiley-VCH 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None