Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials for therapy and medical diagnostics
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-2-114-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Biomateriały i kompozyty
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
dr inż. Krok-Borkowicz Małgorzata (krok@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały IM2A_K01, IM2A_K05 Presentation
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków IM2A_U11, IM2A_U16 Report
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek IM2A_U06, IM2A_U08 Presentation
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych IM2A_W14, IM2A_W06 Test
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego IM2A_W07, IM2A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie: podawanie leków ogólnosystemowe i lokalne, biodostępność, farmakokinetyka, nośniki leków, genów i związków biologicznie aktywnych (np. czynników wzrostu, siRNA, oligonukleotydów)
2. Nośniki cząstek biologicznie aktywnych (micele, liposomy, dendrymery, koniugaty): otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie
3. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery niedegradowalne; układy transdermalne, doustne, wziewne
4. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery degradowalne (nanocząstki, mikrocząstki, pokrycia implantów)
5. Przeciwnowotworowe terapie celowane z wykorzystaniem cząstek magnetycznych, przeciwciał, fotouczulaczy i izotopów promieniotwórczych; terapie personalizowane
6. Materiały do obrazowania medycznego (kropki kwantowe, nanocząstki złota, srebra, krzemionki, enkapsułowane fluorofory, materiały typu core-shell)
7. Biosensory i lab-on-chip

Seminar classes:

Seminarium składa się z części teoretycznej i laboratoryjnej. Najpierw studenci przygotowują prezentację na temat najnowszych technologii w obszarze materiałów dla terapii i diagnostyki medycznej. W drugiej części zajęć studenci samodzielnie otrzymują systemy dostarczania leków w postaci nano- lub mikrocząsek polimerowych lub tłuszczowych. Następnie charakteryzują morfologię i wielkość cząstek za pomocą metod mikroskopowych (mikroskop optyczny lub mikroskop sił atomowych), wyznaczają stopień załadowania lekiem i badają profil uwalniania leku z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej. Na tej podstawie analizowana i dyskutowana jest przydatność uzyskanych materiałów jako nośników leków w różnych wariantach terapeutycznych (układy podawane dożylnie, doustnie, wziewnie, lokalnie w postaci iniekcji, itp.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwium, sprawozdania z części laboratoryjnej i prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony podstawowy kurs fizyki , chemii ogólnej i chemii organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Dodatkowe materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez prowadzących.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński: Linseed oil based nanocapsules as delivery system for hydrophobic quantum dots, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 110 (2013) 1–7.
2. Urszula Posadowska, Martin Parizek, Elena Filova, Malgorzata Wlodarczyk-Biegun, Marleen Kamperman, Lucie Bacakova, Elzbieta Pamula: Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, International Journal of Pharmaceutics 485 (2015) 31-40.

Additional information:

brak