Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contaminations and methods of air protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuźniakowska-Jasińska Magdalena (magdalena.kuzniakowska@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w zakresie ochrony powietrza IS1A_K01 Report,
Presentation
M_K002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Report,
Presentation
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie IS1A_U01, IS1A_U03 Report
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania dot. metod ochrony powietrza IS1A_U04 Presentation
M_U003 potrafi dokonać krytycznej analizy rozwiązań stosowanych dla poprawy stanu powietrza i ocenić możliwość ich zastosowania w ochronie powietrza w warunkach wybranej instalacji; potrafi formułując i rozwiązując zadania techniczne w celu poprawy stanu powietrza - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko IS1A_U12, IS1A_U15 Report
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła oraz konsekwencje środowiskowe ich emisji IS1A_W07 Test
M_W002 zna podstawowe wytyczne prawne dla poprawy stanu atmosfery IS1A_W07 Test
M_W003 zna podstawowe rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery IS1A_W07 Test
M_W004 ma wiedzę o rozwiązaniach techniczno-technologicznych stosownych w celu poprawy stanu powietrza i uwarunkowaniach wpływających na możliwość ich zastosowania w praktyce IS1A_W19, IS1A_W21 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w zakresie ochrony powietrza + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania dot. metod ochrony powietrza - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać krytycznej analizy rozwiązań stosowanych dla poprawy stanu powietrza i ocenić możliwość ich zastosowania w ochronie powietrza w warunkach wybranej instalacji; potrafi formułując i rozwiązując zadania techniczne w celu poprawy stanu powietrza - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła oraz konsekwencje środowiskowe ich emisji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe wytyczne prawne dla poprawy stanu atmosfery + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę o rozwiązaniach techniczno-technologicznych stosownych w celu poprawy stanu powietrza i uwarunkowaniach wpływających na możliwość ich zastosowania w praktyce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Budowa, rola i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skład chemiczny powietrza czystego. Definicja i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza.
2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza (pyły, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany).
3. Globalne zagrożenia atmosfery (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze smog).
4. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
5. Monitoring jakości powietrza.
6. Wybrane zagadnienia prawne dot. ochrony powietrza.
7. Handel emisjami.

Auditorium classes:

1. Przegląd zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem sektorów ich powstawania.
2. Odory, metody oceny uciążliwości zapachowej i dezodoryzacja gazów odlotowych.
3. Odpylacze suche, mokre, elektrostatyczne, filtracyjne.
4. Metody usuwania NOx z gazów odlotowych.
5. Ograniczanie emisji NOx ze źródeł spalania w transporcie.
6. Technologie wstępnego oczyszczania paliw ze związków siarki (fizyczne, chemiczne, biologiczne).
7. Odsiarczanie gazów odlotowych (metody suche, mokre, półsuche, odpadowe, regeneracyjne). Fluidyzacja jako metoda odsiarczania.
8. Metody usuwania CO2 z gazów odlotowych. Sekwestracja CO2.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 5 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, oceny ze sprawozdania, oceny z wygłoszonej prezentacji oraz aktywności na zajęciach. Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z oceny z ćwiczeń i oceny z kolokwium z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Ugruntowana wiedza na poziomie liceum z fizyki, chemii, geografii.

Recommended literature and teaching resources:
  • Mazur M., 2004: Systemy ochrony powietrza.
  • Kacperski W.T., 2003: Inżynieria środowiska. Ochrona powietrza.
  • Wiśniewski H., Kowalewski K., 1997: Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.
  • Czarnecka M., Koźmiński C., 2006: Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery.
  • Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007: Wprowadzenie do inżynierii środowiska.
  • Rup K., 2006: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
  • Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.