Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waste Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr inż. Kuczyńska Iwona (ikuczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych IS1A_K01 Execution of a project
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS1A_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi IS1A_U18, IS1A_U10, IS1A_U14, IS1A_U12, IS1A_U11, IS1A_U17, IS1A_U15, IS1A_U16 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami IS1A_U18, IS1A_U10, IS1A_U14, IS1A_U12, IS1A_U11, IS1A_U17, IS1A_U15, IS1A_U16 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu IS1A_W15, IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_W21, IS1A_W20, IS1A_W24 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. IS1A_W15, IS1A_W07, IS1A_W20 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja.
Podstawowa charakterystyka jakościowa i ilościowa oraz metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego – ogólna charakterystyka i zagospodarowanie.
Wybrane zagadnienie dotyczące zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych oraz ich charakterystyka.
Podstawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami.

Laboratory classes:

Zapoznanie z zasadami BHP i pracy w laboratorium, podstawowe zasady stosowane w gospodarce odpadami.
Badanie morfologii odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego.
Analiza Odpadów opakowaniowych
Oznaczanie podstawowych parametrów odpadów mineralnych (wilgotność, straty prażenia, oznaczanie składników w wyciągach wodnych, pomiar pH, PEW).
Praktyczne zagospodarowanie odpadów mineralnych – zapoznanie z podstawowymi sposobami odzysku składników użytecznych z odpadów (odzysk magnetytu, wzbogacanie w cieczach ciężkich).

Project classes:

Temat projektu: “Opracowanie założeń do przygotowania planowej gospodarki odpadami dla wybranego przedsiębiorstwa …”

proponowane przedsiębiorstwa: ferma drobiu, zakład mechaniki samochodowej, prywatna przychodnia diagnostyki medycznej, biuro rachunkowe, serwis komputerowy, laboratorium chemiczne, oczyszczalnia ścieków, kopalnia węgla kamiennego, kopalnia porfiru, zakład wzbogacania rudy miedzi, huta żelaza, huta szkła, zakład fryzjerski lub kosmetyczny, elektrownia, cementownia, garbarnia, celulozownia, cegielnia, zakład stolarski, przemysł garmażeryjny

Przygotowanie przez studenta:
• opisu działalności przedsiębiorstwa
• określenie źródeł powstawania i rodzajów odpadów
• zaproponowanie sposobu postępowania z odpadami
• przepisy prawne jako podstawa gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie

Zajęcia w wybranym przedsiębiorstwie, celem poznania gospodarki odpadami.

Zaliczenie poprzez oddanie w formie opracowania projektu, oraz kolokwium z tematyki ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Preparation for classes 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, wiadomości z chemii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None