Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej IS1A_K01 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student umie posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP IS1A_U13 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie terminologii, praw chemicznych, elementów chemii jądrowej i fizykochemii IS1A_W05 Examination,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych a także zasad nazewnictwa i uzgadniania reakcji IS1A_W05 Test
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w tym z niebezpiecznymi modczynnikami IS1A_W22 Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie terminologii, praw chemicznych, elementów chemii jądrowej i fizykochemii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych a także zasad nazewnictwa i uzgadniania reakcji + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w tym z niebezpiecznymi modczynnikami - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1 Historia rozwoju chemii od starożytności do Daltona. Teorie budowa materii.
Teoria Daltona jako podstawa współczesnej teorii budowy materii – aktualizacja
2 Rozwój chemii w XIX wieku – prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości (przyczyny), elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe
Historia poznawania budowy atomu – teorie Thomsona, Rutherforda i Bohra
3 Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, właściwości związków
4 Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność
5 Mol, masa atomowa, masa molowa, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne
Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego
Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych
6 Utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia – zasady obliczeń.
Reakcje utleniania-redukcji, zasady uzgadniania – bilans elektronowy, dysproporcjonowanie
7 Kinetyka chemiczna – szybkość reakcji, zderzenia efektywne, katalizatory, efekty energetyczne
Statyka chemiczna – prawo działania mas i reguła przekory Le Chateliera
8 Rozpuszczanie, rozpuszczalniki, solwatacja, hydratacja, sposoby wyrażania stężeń
Równowagi w roztworach wodnych, elektrolity, teorie dysocjacji, stała i stopień dysocjacji
9 Moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH
Hydroliza, roztwory buforowe, pojemność buforowa, Iloczyn rozpuszczalności
10 Szereg aktywności metali. Szereg napięciowy. Elektrochemiczne źródła energii – ogniwa i akumulatory.
Elektroliza, prawa Faraday’a, zastosowanie elektrolizy. Korozja – rodzaje, zapobieganie.
11 Termodynamika – funkcje stanu, I i II zasada, potencjał termodynamiczny, SEM.
Reguła faz Gibbsa.
12 Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze, reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa
13 Kwantowy model budowy atomu, zasada Heisenberga, hipoteza de Broglie’a, równanie Schrodingera, liczby kwantowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali
14 Budowa cząsteczki w świetle teorii orbitali molekularnych, rodzaje wiązań, hybrydyzacja. Elementy chemii organicznej, najważniejsze grupy związków, związki organiczne w przyrodzie

Laboratory classes:

1 Laboratorium chemiczne i jego wyposażenie. Zapoznanie z przepisami porządkowymi i BHP. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Sprawy organizacyjne.
2 Podstawowy sprzęt w laboratorium chemicznym. Woda w laboratorium chemicznym. Odczynniki chemiczne – rodzaje, stopnie czystości – sposób korzystania, kryteria wyboru.
3 Wagi i ważenie. Zastosowanie w praktyce laboratoryjnej i analizie chemicznej
4 Zasady analizy jakościowej kationów – pokaz i identyfikacja wybranych jonów
5 Analiza jakościowa kationów – próbki proste – próby wstępne
6 Analiza jakościowa kationów – próbki proste – próby wstępne i kationy I-V grupy kationów
7 Zasady analizy jakościowej anionów – wykrywanie anionów: chlorkowego, siarczanowego i octanowego
8 Pierwiastek i związek chemiczny – symbole pierwiastków, sposób zapisu wzorów związków chemicznych. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: masa atomowa, mol, masa molowa etc.
9 Podstawowe grupy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, sole – zasady nazewnictwa. Kolokwium
10 Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego
Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych.
11 Utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia – zasady obliczeń. Procesy redoksowe – przykłady reakcji redoksowych i ich zastosowanie. Kolokwium
12 Uzgadnianie reakcji redoksowych w oparciu o bilans elektronowy.
13 Sposoby wyrażania stężeń. Przeliczanie stężeń. Kolokwium.
14 Przeliczanie stężeń. Rozcieńczanie roztworów – obliczenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 64 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu, może ona być podwyższona o 0,5 w przypadku uzyskania zaliczenia na oceny 4,0; 4,5 i 5,0 i aktywności na ćwiczeniach. Dotyczy to tylko oceny pozytywnej uzyskanej w pierwszym terminie. W drugim terminie ocena końcowa równa jest ocenie z egzaminu. W trzecim terminie ocena końcowa powstaje z obniżonej o 0,5 do 1,0 oceny egzaminu (zależnie od wysokości oceny z zaliczenia). W przypadku oceny 3,0 – nie stosuje się obniżenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość symboli pierwiastków i zasad zapisu wzorów prostych związków chemicznych.
Posiadanie na ćwiczeniach laboratoryjnych odzieży ochronnej.

Recommended literature and teaching resources:

Michell J.Sienko & Robert A. Plane – Chemia – podstawy i zastosowania -– 1980, 1999 i późniejsze
Adam Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej – wydanie dowolne
Jerzy Minczewski & Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna – wydanie dowolne
Tablica Mendelejewa z podstawowymi danymi o pierwiastkach i prosty kalkulator

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin – pisemny, dwuczęściowy – test i pytania opisowe.