Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology I
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-108-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bąk Marta (martabak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować, rozróżniać i scharakteryzować najważniejsze typy skał magmowych i osadowych IS1A_U21 Test
M_U002 Zna i potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał IS1A_U21, IS1A_W06 Test
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi IS1A_W02, IS1A_W06 Test
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej IS1A_W06 Test
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z tektoniki płyt, litosfery i orogenezy IS1A_W06 Test
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej IS1A_W06 Test
M_W005 Zna i potrafi scharakteryzować procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi IS1A_U22, IS1A_U21, IS1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować, rozróżniać i scharakteryzować najważniejsze typy skał magmowych i osadowych + - - - - - + - - - -
M_U002 Zna i potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z tektoniki płyt, litosfery i orogenezy + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i potrafi scharakteryzować procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, cele i zadania, omówienie programu, literatura zalecana. Układ Słoneczny planety, powstanie kuli ziemskiej (2h).
2. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania. Pojęcie czasu geologicznego. Budowa Ziemi. Struktura skorupy ziemskiej. Grawitacja. Stan termiczny i magnetyzm Ziemi (2h).
3. Budowa sedymentosfery – jednostki sedymentacyjne, ułożenie warstw. Transgresje i regresje morskie. Niezgodności. Ruchy pionowe skorupy ziemskiej. Izostazja (2h).
4. Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych. Przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenera, krytyka dryftu kontynentalnego (2h).
5. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących. Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (2h).
6. Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie trzęsień Ziemi (2h).
7. Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych (2h).
8. Orogeneza, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
9. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie wulkanów, klasyfikacja zjawisk wulkanicznych (2h).
10. Plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Intruzje zgodne i niezgodne. Klasyfikacja skał głębinowych. Intruzje magmowe (2h).
11. Metamorfizm- definicja, czynniki metamorfizmu, facje metamorfizmu, rodzaje metamorfizmu (2h).
12. Wietrzenie fizyczne, insolacja, dezintegracja granularna i blokowa, zamróz, strefa wiecznej marzłoci (2h).
13. Wietrzenie chemiczne, czynniki wietrzenie chemicznego, wietrzenie sialitowe i alitowe glinokrzemianów, minerały ilaste i glinowe, lateryt, boksyty. Gleby (2h).

Practical classes:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam, przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych – główne, poboczne, akcesoryczne. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Minerały skał osadowych – allogeniczne i autigeniczne. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych: a) skały klastyczne i piroklastyczne; b) skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały żelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe; c) kaustobiolity.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1979
• Zarys fizyki Ziemi. Mortimer Z., Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Skrypty Uczelniane: SU 1615, 2001 lub KU 0132, 2004 (wyd. 2)
• Geologia dynamiczna. Mizerski W., Wyd. Naukowe PWN, 2006
• Multimedialna encyklopedia PWN, 1/Natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1985
• Historia Ziemi. Stanley S.M., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
• Tektonika. Dadlez R., Jaroszewski W., PWN, Warszawa, 1994
• Oceanologia. Gasinski A., Radomski A., Wyd. UJ, 2004
• Oceany Świata. Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A., PWN, Warszawa, 2002
Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Plummer Ch., McGeary D., Carlson D.H., McGraw-Hill College, 2005
• Introduction to Physical Geology. Tarbuck E.J., Lutgens F.K., Tasa D., Earth: An Prentice Hall, 2004
• Geology. Chernicoff S., Whitney D., Prentice Hall, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None