Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-109-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łabuz Bernardetta (ziemia24@poczta.fm)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia IS1A_K01 Examination,
Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska IS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych IS1A_U12 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych IS1A_U01 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych IS1A_U05 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska IS1A_W07 Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedze w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody IS1A_W07 Examination,
Test
M_W003 Student zna na problemy globalne zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej IS1A_W07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W004 Student zna czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan powietrza atmosferycznego IS1A_W07 Examination,
Test
M_W005 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną litosfery i pedosfery IS1A_W07 Examination,
Test
M_W006 Student potrafi podać najważniejsze typy degradacji litosfery. IS1A_W07 Examination,
Test,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W007 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko. IS1A_W07 Examination,
Test
M_W008 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery IS1A_W07 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych - + - - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedze w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna na problemy globalne zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan powietrza atmosferycznego + + - - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną litosfery i pedosfery + + - - - - - - - - -
M_W006 Student potrafi podać najważniejsze typy degradacji litosfery. + + - - - - - - - - -
M_W007 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko. + + - - - - - - - - -
M_W008 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Historia ochrony środowiska.
Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska.
Problemy zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, przyczyny i najważniejsze czynniki sprawcze, zasoby środowiska.
Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska; ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej.
Formy ochrony przyrody.
Czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan powietrza atmosferycznego. Hałas i wibracje, promieniowanie niejonizujące i jonizujące, traktowane jako zanieczyszczenie powietrza.
Ochrona litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Pedosfera, funkcje i wykorzystywanie, kształtowanie i przyczyny degradacji.
Odpady w środowisku lądowym, wodnym i atmosferycznym. Składniki odpadów i ich przekształcenia pod wpływem czynników środowiskowych
Powstawanie i struktura odpadów
Zanieczyszczenia hydrosfery – degradacja ilościowa i jakościowa.
Środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie środowiska.
Metody, technologie i sposoby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.

Auditorium classes:

Poszerzenie informacji w zakresie ochrony środowiska ożywionego i nieożywionego, zagadnień prawnych, ekonomicznych i historycznych ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Dyskusja treści omawianych na wykładach. Praca własna studentów na zadane tematy będące poszerzeniem materiału z wykładu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z ćwiczeń OC (oceny z dwóch kolokwiów obejmujących całość materiału i ocena z aktywności) oraz z egzaminu OE
OK = 0,6 OE + 0,4 OC

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na pierwszy semestr studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008: Ochrona środowiska przyrodniczego.
Banaszak J., Wiśniewski H., 2003: Podstawy ekologii.
Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.92.880)
Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2008.25.150)
Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None