Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics I
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-201-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kuc Tadeusz (kuc@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zimnoch Mirosław (zimnoch@agh.edu.pl)
dr inż. Gorczyca Zbigniew (Zbigniew.Gorczyca@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy w zakresie fizyki. IS1A_K05, IS1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących mechaniki, ruchu drgającego i falowego oraz termodynamiki IS1A_U19, IS1A_U20 Examination,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_W10 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego oraz podstaw termodynamiki IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_W10 Examination,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy w zakresie fizyki. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących mechaniki, ruchu drgającego i falowego oraz termodynamiki + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego oraz podstaw termodynamiki + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wykład wstępny (historia i rola fizyki w rozwoju nauki, rodzaje oddziaływań fundamentalnych, Układ SI).
2. Kinematyka punktu materialnego (ruch jednowymiarowy: pojęcie prędkości średniej i chwilowej, pojęcie przyspieszenia, ruch jednostajnie przyspieszony; ruch krzywoliniowy: rzut ukośny, ruch jednostajny po okręgu).
3. Dynamika punktu materialnego I (pojęcie masy, pędu, siły, zasady dynamiki Newtona; masa a ciężar, tarcie).
4. Dynamika punktu materialnego II (dynamika ruchu obrotowego, siły rzeczywiste i pozorne, praca, moc, energia kinetyczna, siły zachowawcze i niezachowawcze, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej).
5. Dynamika układu punktów materialnych (środek masy, zasada zachowania pędu, zderzenia sprężyste i niesprężyste, układy o zmiennej masie).
6. Ruch obrotowy (kinematyka ruchu obrotowego, dynamika ruchu obrotowego, moment siły, moment pędu, energia kinetyczna w ruchu obrotowym, moment bezwładności, ruch postępowo-obrotowy ciała sztywnego, zasada zachowania momentu pędu).
7. Ruch drgający (drgania harmoniczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, rezonans mechaniczny, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne).
8. Grawitacja (prawo powszechnego ciążenia, doświadczenie Cavendisha, prawa Keplera ruchu planet, natężenie, potencjał i energia pola grawitacyjnego, I-sza i II-ga prędkość kosmiczna).
10. Statyka płynów (pojęcie ciśnienia i gęstości; prawo Pascala, prawo Archimedesa; pływanie ciał).
11. Dynamika płynów (przepływ płynów idealnych, równanie Bernoulliego, dynamiczna siła nośna).
12. Fale w ośrodkach sprężystych (rozchodzenie się fal w przestrzeni, rodzaje fal mechanicznych, równanie falowe, przenoszenie energii przez fale, interferencja fal, fale stojące, dudnienia – modulacja amplitudy, zjawisko Dopplera).
13.Termodynamika I (pojęcie gazu doskonałego, pojecie temperatury, ekwipartycja energii – zerowa zasada termodynamiki, ciepło właściwe, rozprężanie izotermiczne, rozprężanie adiabatyczne, działanie silnika spalinowego).
14.Termodynamika II (Cykl Carnota, chłodnice i pompy ciepła, procesy odwracalne i nieodwracalne, druga zasada termodynamiki, entropia).
15.Termodynamika III (średnia droga swobodna, rozkład prędkości Maxwella, równanie Van der Waalsa, wykresy fazowe, próżnia, zjawiska transportu).

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne mają na celu wyrobienie umiejętności rozwiązywania przez studenta prostych problemów z zakresu mechaniki ciał stałych, płynów i gazów przy pomocy narzędzi i metod fizycznych poznanych na wykładzie. Prowadzący ćwiczenia dostosowują materiał przerabiany na zajęciach do treści wykładu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych C obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów (suma kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach) przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena z egzaminu E obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów za opracowanie pięciu zagadnień (maksymalnie 100 punktów) przeliczana jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu E i z ćwiczeń audytoryjnych C:
OK = 0.6 x E + 0.4 x C

Uwaga:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych C i egzaminu E.

Ocena C lub E wyliczana po zaliczeniu w drugim terminie:
C(E) = 0.3xC1(E1)0.7xC2(E2)
Ocena C lub E wyliczana po zaliczeniu w trzecim terminie:
C(E) = 0.2xC1(E1)0.3xC2(E2)+0.5xC3(E3)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker “Fizyka”, tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2003.
2. J. Orear, “Fizyka”, tom 1, WNT Warszawa, 1993.
3. Cz. Bobrowski, “Fizyka – Krótki kurs”, WNT, Warszawa 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.

Ćwiczenia audytoryjne:
Nieobecność na jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH § 16