Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geostatistics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych IS1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności przestrzennej parametrów geologicznych IS1A_U07, IS1A_U17 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność szacowania zmienności parametrów geologicznych w przestrzeni 2D IS1A_U10, IS1A_U19 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. IS1A_U04, IS1A_U03 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności przestrzennej parametrów geologicznych oraz metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności IS1A_W09, IS1A_W01, IS1A_W08 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych metod i procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych IS1A_W21 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności przestrzennej parametrów geologicznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętność szacowania zmienności parametrów geologicznych w przestrzeni 2D - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności przestrzennej parametrów geologicznych oraz metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych metod i procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Typy zmienności przestrzennej parametrów geologicznych. Charakterystyka struktury zmienności przestrzennej parametrów przy zastosowaniu semiwariogramów uśrednionych i kierunkowych. Opis anizotropii zmienności parametrów. Geostatystyczne modelowanie zmienności. Weryfikacja poprawności modeli geostatystycznych przy zastosowaniu procedury kroswalidacyjnej. Kriging zwyczajny punktowy i blokowy i poligonowy. Interpolacja wartości parametrów geologicznych przy zastosowaniu krigingu punktowego. Konstruowanie i ocena wiarygodności map izoliniowych. Szacowanie zasobów substancji chemicznych przy zastosowaniu Podstawy geostatystyki nieliniowej. Kriging wskaźnikowy i probabilistyczny. Mapy prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych koncentracji substancji szkodliwych w glebie i wodach podziemnych.

Practical classes:

Obliczanie semiwariogramów klasycznych, inverted covariance i relatywnych. Opis i interpretacja struktury zmienności parametrów geologicznych. Opis anizotropii zmienności parametrów za pomocą map semiwariogramów kierunkowych. Geostatystyczne modelowanie struktury zmienności i ocena poprawności modeli za pomocą procedury kroswalidacyjnej. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do interpolacji parametrów geologicznych. Sporządzanie map izoliniowych metodą krigingu zwyczajnego. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do konstruowania map prawdopodobieństwa przekroczenia wartości brzeżnych parametrów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ze sprawdzianu wykładowego (z wagą: 0.4) i zaliczenia ćwiczeń komputerowych (z wagą: 0.6)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  • Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, p. 116.
  • Clark I., Harper W.V. (2000): Practical Geostatistics 2000. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA.
  • Isaaks E. H., Srivastava R. M. (1989): Applied Geostatistics. Oxford University Press, p. 561.
  • Mucha J.(1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Kraków, AGH, s. 155.
  • Namysłowska – Wilczyńska B. (2006): Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław, s. 356.
  • Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna wyd. Polit. Warszawskiej. s. 132
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None