Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental monitoring
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania stanu środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o aktualnym stanie środowiska w sposób powszechnie zrozumiały, rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje IS1A_K05, IS1A_K02 Participation in a discussion,
Project,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student umie zaprojektować reprezentatywny sposób opróbowania środowiska IS1A_U18, IS1A_U17 Scientific paper,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, nawiązać do krajowego i regionalnego Programu PMŚ oraz wytycznych GIOŚ; potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników projektowanych badań monitoringowych IS1A_U12, IS1A_U04, IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U17 Activity during classes,
Project,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych poszczególnych komponentów środowiska; zna metody oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) IS1A_W13, IS1A_W21 Test
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań IS1A_W21 Test
M_W003 Student zna podstawowe problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie IS1A_W07 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania stanu środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o aktualnym stanie środowiska w sposób powszechnie zrozumiały, rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zaprojektować reprezentatywny sposób opróbowania środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, nawiązać do krajowego i regionalnego Programu PMŚ oraz wytycznych GIOŚ; potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników projektowanych badań monitoringowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych poszczególnych komponentów środowiska; zna metody oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Monitoring – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów – instrument informacyjny ochrony środowiska; cele i zadania monitoringu; omówienie pozycji piśmienniczych dla MŚ
Monitoringi branżowe
Państwowy Monitoring Środowiska – prawny instrument ochrony środowiska – podstawa analiz, ocen i decyzji; bloki, podsystemy, sieci PMŚ
Monitoring powietrza atmosferycznego
Monitoring hałasu i promieniowania niejonizującego, monitoring skażeń promieniotwórczych
Monitoring wód powierzchniowych płynących, stojących
Monitoring Bałtyku
Monitoring wód podziemnych
Monitoring gleb
Monitoring powierzchni ziemi, monitoring odpadów
Monitoring biologiczny – monitoring lasów
Monitoring roślin i organizmów zwierzęcych
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Monitoring ekologiczny, monitoring zdrowia, żywności i płodów rolnych
Monitoring antropogenicznych krajobrazów

Project classes:

Opracowanie Instrukcji metodyki opróbowania dla celów badań monitoringowych, dotyczącej konkretnego problemu środowiskowego lub komponentu środowiska; prezentacja opracowanej instrukcji, z uwzględnieniem zaleceń instytucji realizujących program monitoringu, zasad i metod pobierania próbek oraz ich analizy zgodnych z Programem PMŚ, Wybrany z poniżej listy rodzaj monitoringu należy omówić w oparciu o model DPSIR (czynnik sprawczy, emisja, imisja, wpływ, przeciwdziałanie). Uzupełnieniem instrukcji jest informacja o doborze wskaźników zanieczyszczenia, stosowaniu metod referencyjnych oznaczania wskaźników zanieczyszczenia, podstawach prawnych oceny wyników badań monitoringowych i sposobu postępowania w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych standardów emisyjnych/imisyjnych dotyczących atmosfery, litosfery i hydrosfery, zasadach reprezentatywności opróbowania i standaryzacji w zależności od badanego komponentu, skali i czynników zanieczyszczenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Completion of a project 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia ćwiczeń to średnia z ocen kolokwiów i kartkówek; aktywności na ćwiczeniach; wykonania Instrukcji metodyki opróbowania dla celów badań monitoringowych, dotyczącej konkretnego problemu środowiskowego lub komponentu środowiska; prezentacji opracowanej Instrukcji, zastosowanie obowiązującej wykładni prawnej, z wykorzystaniem modelu DPSIR. Ocena końcowa to średnia ważona z uzyskanych ocen (40% wykład, 60% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu ochrony środowiskowa, wpływu przemysłu na środowisko, gospodarki odpadami

Recommended literature and teaching resources:
 • Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska
 • Stan Środowiska w Polsce. Sygnały 2011
 • Pięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb, BaP w województwie małopolskim
 • Ocena jakości wód w województwie małopolskim w 2008 roku
 • Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku (BMŚ)
 • Raport mozaikowy – województwo małopolskie w latach 2000-2006 (BMŚ)
 • http://www.krakow.pios.gov.pl
 • www.gios.gov.pl/
 • www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
 • www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html
 • www.mos.gov.pl www.abc.com.pl
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None