Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technical Thermodynamics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego IS1A_U19, IS1A_W04, IS1A_U20, IS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych IS1A_W05, IS1A_W04, IS1A_W02 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. IS1A_U19, IS1A_W05, IS1A_W04, IS1A_W02 Test,
Execution of exercises
M_W003 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego IS1A_U19, IS1A_W05, IS1A_W04, IS1A_W02 Test,
Execution of exercises
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. IS1A_U19, IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_W21 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Czynniki termodynamiczne. Miary ilości substancji. Podstawy bilansowania Parametry stanu termicznego czynnika.2h
2. Równanie stanu dla gazu doskonałego.2h
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe gazów doskonałych . Gaz półdoskonały .Zależność ciepła właściwego od temperatury. Funkcje kaloryczne czynnika.3h.
4. Ciepło, praca i moc w maszynach cieplnych.2h
5. Pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych. Pojęcie entropii.2h
6. Modele przemian termodynamicznych czynnika politropa – aspekty praktyczne.4h
7. Roztwory gazów doskonałych. 1h
8. Ustalona wymiana ciepła (przewodzenie, przejmowanie i przenikanie oraz promieniowanie). 2h
9. Ustalona wymiana ciepła (zastosowanie techniczne: izolacje cieplne). 4h
10. II zasada termodynamiki 2h
11. Teoretyczny obieg termodynamiczny 2h
12. Termodynamiczne czynniki rzeczywiste 2h
13. Para wodna 2h

Project classes:

1. Bilansowanie układów.
2. Określanie parametrów stanu czynnika zastosowania równania stanu.
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
4. Bilansowanie w oparciu o I zasadę termodynamiki . Obliczanie entropii
5. Podstawowe przemiany gazu doskonałego
6. Roztwory gazowe Przepływ ciepła -przewodzenie , przejmowanie i przenikanie ciepła .

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena ze z ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki
Znajomość podstaw chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skryt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None