Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Engineering Graphics (CAD)
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-206-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IS1A_K03, IS1A_K01 Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 2D i 3D IS1A_U07, IS1A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej IS1A_W01 Test
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania IS1A_W08 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 2D i 3D - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej.
Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D.
Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
Modelowanie powierzchni 3D
Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Practical classes:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student przygotowuje projekty w oparciu o zagadnienia omawiane w trakcie kolejnych wykładów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia. Ocena z zaliczenia: 70%
kolokwium+30%realizacja projektów na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna, znajomość podstawowa środowiska AutoCAD

Recommended literature and teaching resources:

Babiuch M AutoCAD 2000PL ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice 2000
Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
L. Kania, Podstawy programu AutoCAD – modelowanie 3D, Helion, Częstochowa 2007
J. Czepiel, AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 3D, Gliwice 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.