Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology II
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-208-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bąk Marta (martabak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować, rozróżniać i scharakteryzować najważniejsze typy skał metamorficznych IS1A_U21 Test
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej IS1A_W06 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej IS1A_W06 Examination
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał IS1A_U21, IS1A_W06 Examination
M_W004 Zna i potrafi scharakteryzować procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi IS1A_U22, IS1A_U21, IS1A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować, rozróżniać i scharakteryzować najważniejsze typy skał metamorficznych + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i potrafi scharakteryzować procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wody podziemne (2h).
2. Zjawiska krasowe i suffozja (2h).
3. Powierzchniowe ruchy masowe i ich klasyfikacja (2h).
4. Ablacja deszczowa, erozja i akumulacja rzeczna (2h).
5. Działalność eoliczna (2h).
6. Erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców. Osady fluwio- i limnoglacjalne. Przyczyny zlodowaceń (2h).
7. Sedymentacja w jeziorach i bagnach. Powstanie węgla kamiennego (2h).
8. Erozyjna działalność morza w strefie brzegowej i na dnie (2h).
9. Sedymentacja w morzu (2h).
10. Facje i formacje osadowe (2h).
11. Diageneza (2h).
12. Cykl geologiczny. Cykliczność rozwoju geotektonicznego Ziemi (2h).
13. Geodynamika a klimat Ziemi (2h).
14. Podsumowanie, zagadnienia egzaminacyjne (2h).

Practical classes:

Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-): a) skały powstałe w metamorfizmie regionalnym; b) skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym; c) skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym; d) skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym. Laboratoryjne modelowanie wybranych struktur sedymentacyjnych. Struktury sedymentacyjne, deformacyjne i in. oraz ichnofauna (demonstracja w Muzeum ING UJ).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1979
• Zarys fizyki Ziemi. Mortimer Z., Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Skrypty Uczelniane: SU 1615, 2001 lub KU 0132, 2004 (wyd. 2)
• Geologia dynamiczna. Mizerski W., Wyd. Naukowe PWN, 2006
• Multimedialna encyklopedia PWN, 1/Natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1985
• Historia Ziemi. Stanley S.M., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
• Tektonika. Dadlez R., Jaroszewski W., PWN, Warszawa, 1994
• Oceanologia. Gasinski A., Radomski A., Wyd. UJ, 2004
• Oceany Świata. Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A., PWN, Warszawa, 2002
Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Plummer Ch., McGeary D., Carlson D.H., McGraw-Hill College, 2005
• Introduction to Physical Geology. Tarbuck E.J., Lutgens F.K., Tasa D., Earth: An Prentice Hall, 2004
• Geology. Chernicoff S., Whitney D., Prentice Hall, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None