Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Soil Engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie IS1A_K02, IS1A_K01 Test
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie IS1A_U10, IS1A_U01 Report
M_U002 posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów IS1A_U10, IS1A_U13, IS1A_U11 Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy IS1A_U17, IS1A_U15 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów IS1A_W06 Test
M_W002 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów IS1A_W14 Test,
Report
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów IS1A_W14 Test,
Report
M_W004 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu IS1A_W19, IS1A_W03 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W005 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów IS1A_W22, IS1A_W21 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie + - + - - - - - - - -
M_U002 posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia.
2. Rock cycle i pochodzenie gruntów.
3. Pobieranie próbek, klasa jakości.
4. Skład fazowy gruntów.
5. Klasyfikacje gruntów.
6. Właściwości fizyko-chemiczne gruntów.
7. Właściwości mechaniczne gruntów.
8. Faza stała – minerały, skały (minerały ilaste w gruntach spoistych, układ i kontakty między cząstkami ilastymi, wiązania strukturalne w gruntach spoistych, struktura i tekstura gruntów, typy genetyczne i ich mikrostruktury, wpływ mikrostruktur na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).
9. Faza ciekła – woda w gruncie (stany skupienia, rodzaje wód, stopień związania, wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne). Wody porowe. Współczynnik filtracji.
10. Zmiany deformacyjne zachodzącym w efekcie współdziałania fazy stałej i ciekłej w gruncie – Wysadzinowość. Osiadanie zapadowe. Skurcz. Ekspansywność i inne
11. Wymiana jonowa (model genetyczny składu kationów wymiennych w gruntach ilastych, wpływ rodzaju jonu wymiennego na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).

Laboratory classes:

1. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa.
2. Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów – analiza sitowa i areometryczna.
3. Oznaczanie gęstości gruntów.
4. Oznaczanie gęstości właściwej oraz parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości, … .
5. Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga.
6. Oznaczanie wilgotności optymalnej.
7. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych.
8. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania.
9. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania.
10. Badania edometryczne gruntu.
11. Oznaczanie osiadania zapadowego.
12. Oznaczanie pęcznienia gruntów.
13. Oznaczanie współczynnika filtracji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena ze sprawozdań (35%), oceny z kolokwiów z ćwiczeń (35%), ocena z kolokwium z wykładu (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Grabowska –Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
2. Cernica J.N.. 1995. Goetechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
3. Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
4. Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
5. Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
5. Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA
6. Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
7. Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
8. Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna
8. Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
9. Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2:2006
10. Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, …, 12:2009
11. Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None