Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Principles of economics and management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-305-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Test,
Project
M_U002 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji IS1A_U14, IS1A_W23 Test,
Case study
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian IS1A_U14, IS1A_W23 Test,
Case study
M_U004 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Test,
Case study
M_U005 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Test,
Case study
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności IS1A_W23 Test
M_W002 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych IS1A_W23 Test
M_W003 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych IS1A_W26, IS1A_W23 Test
M_W004 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania IS1A_W23 Test,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami - + - - - - - - - - -
M_U002 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji + + - - - - - - - - -
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian + + - - - - - - - - -
M_U004 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_U005 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_W003 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
Zasady budowania struktur organizacyjnych
Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.

Auditorium classes:

Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla.
Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
Rodzaje i typy organizacji
Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
Funkcje i role kierownika w organizacji
Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 5 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Additional information:

None