Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Work Safety and Ergonomics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Nawrat Stanisław (nawstan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zakresie BHP i ergonomii IS1A_K01
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, przyczynach wypadków przy pracy, postępowaniu w czasie zaistnienia wypadku oraz dokumentacji powypadkowej IS1A_W22 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o ergonomii i antropometrii oraz o wzajemnych oddziaływaniach między człowiekiem, maszyną i środowiskiem pracy, a także czynnikach psychologicznych i społecznych oddziałujących na człowieka w środowisku pracy IS1A_W22 Test
M_W003 ma podstawową wiedzę o chorobach zawodowych, ryzyku zawodowym oraz środkach ochrony indywidualnej przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy IS1A_W22 Test
M_W004 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach prawa pracy oraz o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i organizacji działania służb BHP w zakładzie pracy IS1A_W22 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zakresie BHP i ergonomii + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, przyczynach wypadków przy pracy, postępowaniu w czasie zaistnienia wypadku oraz dokumentacji powypadkowej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o ergonomii i antropometrii oraz o wzajemnych oddziaływaniach między człowiekiem, maszyną i środowiskiem pracy, a także czynnikach psychologicznych i społecznych oddziałujących na człowieka w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę o chorobach zawodowych, ryzyku zawodowym oraz środkach ochrony indywidualnej przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach prawa pracy oraz o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i organizacji działania służb BHP w zakładzie pracy + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10. Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: systemy, modele, aspekty ekonomiczne, kształtowanie kultury bezpieczeństwa i rola pracodawcy.
14. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.
15. Organizacja i metody pracy służb BHP: zadania, wymagania, kwalifikacje, obowiązki, rodzaje i zasady szkoleń pracowniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr V

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. AGH, Kraków, 2010
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; Bezpieczna kopalnia. Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa, 1997
4. B. Rączkowski; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; Kodeks pracy 2011 – komentarz. ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None