Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Impact Assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Project,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Execution of a project
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko IS1A_K05 Project,
Participation in a discussion
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania IS1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. IS1A_U01 Project
M_U002 Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać potencjalne oddziaływania przedsięwzięć technicznych (głównie górniczych) na środowisko oraz przewidzieć skutki skumulowane w środowisku. IS1A_U12, IS1A_U17, IS1A_U15 Project
M_U003 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. IS1A_U07, IS1A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS IS1A_W07 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko IS1A_W07 Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko IS1A_W21, IS1A_W17, IS1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko + - - + - - - - - - -
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać potencjalne oddziaływania przedsięwzięć technicznych (głównie górniczych) na środowisko oraz przewidzieć skutki skumulowane w środowisku. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przemiany procedur OOS od momentu ich powstania. Cele wykonywania OOS. Zasady wykonywania OOS. Kompleksowa ocena skutków wybranych inwestycji górniczych. Metody wykonywania OOS. Analiza wybranych metod z uwzględnieniem możliwości ich stosowania w wybranych rodzajach inwestycji. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOS.
Ocena hałasu przemysłowego. OOS w systemie prawnym. Procedura OOS, raport oddziaływania na środowisko, definicja przedsięwzięcia. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego, programów, strategii, i planów rozwoju regionalnego OOS w kontekście transgranicznym i obszarów Natura 2000.

Project classes:

Projekt (tematy ćwiczeń dla małych zespołów, projekty realizowane etapami w ciągu dwóch miesięcy):
• opis przedsięwzięcia
• aktualny stan środowiska
• przewidywany wpływ na środowisko
• rozwiązania alternatywne
• monitoring środowiska wokół przedsięwzięcia
Wspólna dyskusja wyników projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Completion of a project 15 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 60% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr IV

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008);
Biblioteka problemów ocen środowiskowych (kilka pozycji), Wydawnictwo EKOKONSULT;
Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None