Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Remediation and revitalisation of degraded areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Project
Skills
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko IS1A_U12 Project
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów IS1A_U15 Test
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych IS1A_U16 Test,
Project
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia IS1A_U17 Test,
Project
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi IS1A_U18 Project
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe IS1A_U07, IS1A_U03 Project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych IS1A_W15 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych IS1A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Pojęcia i definicje. Zachowanie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym (występowanie, transport, przemiany abiotyczne i biotyczne). Remediacja in situ oraz ex situ (on site/off site). Izolacja i immobilizacja zanieczyszczeń. Sczerpywanie wolnego produktu. Remediacja fizykochemiczna. Biodegradacja i bioremediacja. Remediacja aktywna i pasywna. Remediacja intensywna i ekstensywna. Od remediacji środowiska gruntowo-wodnego do likwidacji zagrożenia. Rekultywacja i rewitalizacja. Metody i kierunki rekultywacji terenów zdegradowanych. Wybrane przykłady rekultywacji terenów zdegradowanych

  2. Projekt koncepcyjny remediacji/likwidacji zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zanieczyszczonym dla wybranego przypadku: opis badanego przypadku, charakterystyka terenu, model koncepcyjny, ocena zagrożenia dla wybranego receptora, dwuwariantowa koncepcja remediacji w nawiązaniu do planowanego kierunku zagospodarowania (rewitalizacji) terenu i ze wskazaniem metod weryfikacji

Project classes:
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

70% ocena z projektu + 30% ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Malina G. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS Poznań, 2011
Malina G. (red.) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008,2009, 2010, 2011, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None