Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecological space and sustainable development
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-405-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka. Dostrzega złożoność problematyki, jej pozatechniczne aspekty i rozumie potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu IS1A_K05, IS1A_K02, IS1A_U12, IS1A_W07 Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi przygotować krótką prezentację komputerową IS1A_U04 Scientific paper
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego IS1A_U01 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku oraz rozumie potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu IS1A_K05, IS1A_W19, IS1A_U15, IS1A_W16 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i rozumie potrzebę przekazywania jej społeczeństwu IS1A_K05, IS1A_W15, IS1A_W19, IS1A_U15, IS1A_W17 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Zna metody badawcze i umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych IS1A_W07, IS1A_W21, IS1A_U11 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka. Dostrzega złożoność problematyki, jej pozatechniczne aspekty i rozumie potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować krótką prezentację komputerową - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku oraz rozumie potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i rozumie potrzebę przekazywania jej społeczeństwu - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody badawcze i umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Rozwój zrównoważony – definicja, główne założenia, aspekty polityczno-gospodarcze i umocowanie prawne (1). Historia działalności ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych – wypracowanie podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju (1). Zasoby surowców naturalnych. Niezrównoważony rozwój naszej cywilizacji – cywilizacyjna degradacja środowiska (1). Zagrożenia gospodarcze, społeczne i ekologiczne (1). Bioróżnorodność, georóżnorodność i ekoróżnorodność (1). Zasady i cele ochrony geosfery (1). Przekształcenie terenu w obszarach zurbanizowanych, uprzemysłowionych i wydobywczych (odkrywkowo i podziemnie) (1). Główne metody monitoringu i przeciwdziałania degradacji środowiska (1). Polityka, nauka, ekonomia – strategie, programy i wizje rozwoju zrównoważonego (1). Ochrona środowiska – sozologia – rozwój zrównoważony (1). Przestrzeń ekologiczna w Polsce (2). Przykłady wprowadzenia w życie idei zrównoważonego rozwoju (1). Polityka energetyczna państwa a rozwój zrównoważony (1). Eksploatacja surowców niekonwencjonalnych – środowisko – rozwój zrównoważony (1)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium 50%, ocena prezentacji i aktywności w dyskusji 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Brown L.R. (2003) Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka I Wiedza, Warszawa
Kozłowski S. (2008) Zrównoważony rozwój – program na jutro. Abrys, Poznań
Kozłowski S. (2007) Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin
Kozłowski S. (2000) Ekorozwój Wyzwanie XXI wieku. PWN Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None