Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-407-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy gospodarki wodnej – podst. prawne, cele gosp. wodnej, bilans wód, zagrożenia stanu ilościowego zasobów wody. Student poznaje ważny instrument gosp.wodnej – Plan gospodarowania wodą w zlewni

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Case study
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Case study
Skills
M_U001 Potrafi opracować Plan gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, m.in. na podstawie integracji i analizy informacji pozyskanej z różnych źródeł, szczególnie z Internetu. IS1A_U07, IS1A_U01, IS1A_U03 Case study
M_U002 Posiada umiejętność podstawowego planowania zrównoważonej gospodarki wodnej w zlewni; umie dobrać podstawowe metody i sposoby ochrony środowiska wodnego w zależności od zagrożeń charakterystycznych dla różnych typów użytkowania terenu. IS1A_U18, IS1A_U12 Case study
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę w zakresie: bilansu wodnogospodarczego, zasobów wód, zapotrzebowania na wodę. Zna zawartość Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowego instrumentu gospodarki wodnej. IS1A_W13, IS1A_W16 Test
M_W002 Ma ogólną wiedzę w zakresie zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych; zna metody i instrumenty ochrony zasobów wód przed zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi. IS1A_W13, IS1A_W21 Test
M_W003 Ma podstawową znajomość regulacji prawnych gospodarki wodnej; ma ogólną wiedzę o celach i zasadach zlewniowej gospodarki wodnej, szczególnie w aspekcie ochrony jakości i ilości wód IS1A_W07, IS1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować Plan gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, m.in. na podstawie integracji i analizy informacji pozyskanej z różnych źródeł, szczególnie z Internetu. - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętność podstawowego planowania zrównoważonej gospodarki wodnej w zlewni; umie dobrać podstawowe metody i sposoby ochrony środowiska wodnego w zależności od zagrożeń charakterystycznych dla różnych typów użytkowania terenu. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę w zakresie: bilansu wodnogospodarczego, zasobów wód, zapotrzebowania na wodę. Zna zawartość Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowego instrumentu gospodarki wodnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę w zakresie zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych; zna metody i instrumenty ochrony zasobów wód przed zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową znajomość regulacji prawnych gospodarki wodnej; ma ogólną wiedzę o celach i zasadach zlewniowej gospodarki wodnej, szczególnie w aspekcie ochrony jakości i ilości wód + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Aspekty prawne gospodarki wodnej, Ramowa Dyrektywa wodna, Prawo wodne.
Podział hydrograficzny Polski, podział na rejony wodne. Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.
Podstawowe cele i zadania gospodarki wodnej w ujęciu zlewniowym.
Zarządzanie zasobami wody w Polsce i Unii Europejskiej.
Bilans wodny naturalny i bilans wodnogospodarczy.
Stan zasobów wodnych Polski; zapotrzebowanie w wodę w ujęciu branżowym.
Zasoby odnawialne, zasoby dyspozycyjne, przepływ nienaruszalny rzek; wzajemne relacje.
Podstawowe zagrożenia jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych.
Strategia gospodarowania wodą w celu ochrony stanu ilościowego zasobów wody; wykorzystanie modelu DPSIR w gospodarce wodnej.
Korzystanie z wód naturalnych, pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód.
Plan gospodarowania wodą w zlewni – podstawowy instrument nowoczesnej gospodarki wodnej.
Kataster wodny i GIS – niezbędne narzędzia w zarządzaniu zasobami wody.
Zagrożenie powodziami, możliwości ograniczania skutków powodzi.
Zagrożenie suszą, możliwości ograniczania skutków suszy.

Practical classes:

Zapoznanie się z danymi i materiałami źródłowymi dotyczącymi zagadnień gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, dostępnymi w Internecie na stronach instytucji związanych z gospodarką wodną i administracji samorządowej. Weryfikacja i analiza zebranych danych i materiałów źródłowych. Opracowanie uproszczonego Planu gospodarowania wodą w zlewni wybranej rzeki lub Planu gospodarowania wodą w wybranym obszarze administracyjnym

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia z oceny kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów (50%) i oceny z zaliczenia ćwiczeń (50%).
Ocena zaliczenia z ćwiczeń jest równa średniej z oceny pracy pisemnej – Plan gospodarowania wodą (50%) i kolokwium z podstawowych aspektów prawnych gospodarki wodnej omawianych na ćwiczeniach (50%).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

- Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Praca zbior. pod red. S. Węglarczyka, 2006 – Monografie Politechniki Krakowskiej, ser. Inżynieria środowiska, nr 339, Kraków
- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej: www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115/1229 ze zm.)
- Materiały informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW): www.kzgw.gov.pl
- Kryk B., Kłos L., Łucka I.A., 2011 – Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Eko-press, Warszawa
- Mikulski Z., 1998 – Gospodarka wodna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Chełmicki W., 2002 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Foster S., Hirata R., Gomes D., D’Elia M., Paris M., 2002 – Groundwater Quality Protection: A guide for water utilities, municipal authorities and environment agencies. GWMATE, The World Bank, Washington, D.C., 103 p., www.worldbank.org
- Morris BL, Lawrence ARL, Chilton PJC, Adams B, Calow RC and Klinck BA., 2003 – Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning and Assessment Report Series, RS. 03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya., 126 p., www.unep.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., 2014 – Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 30(4):79–96. DOI 10.2478/gospo-2014-0032
2. Duda R., Maruta M., Macuda J., Tyszewski S., 2017- Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego. Przegląd Geologiczny
3. Witczak S., Duda R., Szklarczyk T., Żurek A., 1996 – Bilans wód podziemnych zlewni Koprzywianki [w:] Bilans wodnogospodarczy zlewni Koprzywianki – wariant dynamiczny opary o GIS. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
4. Kokoszka R., Stach-Kalarus M.; 2009 – Stan wdrażania programu wodno-środowiskowego kraju. The implementation state of the water-environmental country program, [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna, v. 9, p. 35-36;
5. Szklarczyk T., Stach-Kalarus M., Kmiecik E.; 2011 – Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Additional information:

1. Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
2. Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach – nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
3. Zasada zaliczenia przedmiotu:
- pozytywne oceny z: (i) pracy pisemnej wykonanej w ramach zajęć praktycznych, (ii) kolokwium z zagadnień prawnych omawianych na ćwiczeniach, (iii) kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów,
- zasada zaliczenia kolokwiów – termin podstawowy, w razie uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; kolokwium z zagadnień prawnych omawianych na ćwiczeniach odbywa się w ramach ćwiczeń
(termin podstawowy i pierwszy termin poprawkowy, drugi termin poprawkowy w sesji poprawkowej), oceny pozytywnej nie poprawia się.