Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-408-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kochman Alicja (kochman@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne IS1A_K02 Examination
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, IS1A_U24, IS1A_U01 Test,
Project
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych IS1A_U24 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych IS1A_W18 Examination,
Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania IS1A_W06 Examination
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią IS1A_W06 Examination,
Test
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi IS1A_W25 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Style budowy geologicznej. Piętra strukturalne i tektoniczne. Typy niezgodności. Fałdy – klasyfikacje, mechanizmy i przyczyny fałdowania. Uskoki – powstanie i klasyfikacje. Płaszczowiny i nasunięcia – mechanizmy powstawania, budowa wewnętrzna płaszczowin. Struktury i tektonika solna. Glacitektonika – cechy zaburzeń i koncepcje glacitektoniczne. Spękania i ich powstanie oraz klasyfikacja, systemy ciosowe. Stylolity. Struktury skał magmowych – intruzje zgodne i niezgodne. Neotektonika. Mapy topograficzne i geologiczne, odwzorowania kartograficzne, podział map. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski. Projektowanie prac w zakresie kartografii, wykonanie i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp. Problemy prawne związane z kartografia geologiczną. Global Positioning System, zasady działania, systemy nawigacji satelitarnej. System Osłony Przeciwosuwiskowej.

Project classes:

Podstawy topografii. Elementy i parametry powierzchni geologicznych. Podstawy intersekcji. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. Intersekcja w terenie poziomym. Intersekcja w terenie urzeźbionym. Struktury ciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury nieciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury skał magmowych. Niezgodności i nasunięcia. Interpretacja map i przekrojów geologicznych. Interpretacja wierceń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5 * ocena z ćwiczeń1)
(1)Ocena z ćwiczeń = 0,8 * ocena z kolokwium + 0,2* średnia ocen z projektów)

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr IV
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej
Egzamin: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Ćwiczenia: Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów. Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w jednym z trzech terminów (raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu. Terminy oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

Recommended literature and teaching resources:

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. PWN. Warszawa.
Jaroszewski W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. Wyd. Geol. Warszawa.
Jaroszewski W. (red.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol. Warszawa.
Labus M., Labus K., 2003. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej.
Pasławski J. (red.), 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław.
Instrukcja opracowania i wydania SMGP w skali 1: 50 000.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000 wraz z tekstem objaśniającym (przykładowe arkusze).
Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1: 25 000 wraz z tekstem objaśniającym (przykładowe arkusze).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kochman A., Mapa Geośrodowioskowa Polski 1:50000 arkusz Trzebiatów

Additional information:

None