Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practise of cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-411-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać IS1A_U24, IS1A_U03 Project
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych IS1A_U24, IS1A_U03 Test,
Project
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej IS1A_U24, IS1A_U03 Project
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_U13, IS1A_W22 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania IS1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - - - - - + - - -
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej - - - - - - - + - - -
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Praktyka polega na geologicznym skartowaniu terenu o pow. do 2 km2 w 3 osobowych grupach terenowych. Obejmuje ona prowadzenie obserwacji geologicznych, sozologicznych, hydrogeologicznych i geomorfologicznych, dokumentację odsłonięć, podstawowe pomiary geologiczne oraz opracowanie mapy dokumentacyjnej, odkrytej, zakrytej i sozologicznej, przekrojów geologicznych, profilu litostratygraficznego i opracowania końcowego.

  1. Metodyka prac terenowych. Ogólne zasady kartowania.
  2. Techniki pomiarowe i lokalizacyjne (GPS, kompas geologiczny, proste techniki geodezyjne, krokówka, analiza zdjęć lotniczych). Prowadzenie marszrut.
  3. Opis punktu dokumentacyjnego. Prowadzenie obserwacji geologicznych, sozologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i surowcowych.
  4. Zasady graficznego dokumentowania odsłonięć.
  5. Wykonanie kompletnego opracowania kartograficznego danego terenu (mapy: dokumentacyjna, zakryta, odkryta i sozologiczna, przekrój, profil litostratygraficzny, tekst objaśniający)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 60 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena projektu + 0,2 * ocena pracy w terenie + 0,2* ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr IV, uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu Kartografia
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None