Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Influence of exploitation of energy resources on environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-502-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie określić wpływ eksploatacji danego surowca na środowisko IS1A_U16, IS1A_W07, IS1A_W21, IS1A_U15 Test
M_U002 Student potrafi określić parametry systemu eksploatacji surowca energetycznego , tak aby system w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko IS1A_U16, IS1A_U12, IS1A_W07 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania surowców energetycznych IS1A_K02, IS1A_U12, IS1A_W07, IS1A_W06 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie technologii i typów pozyskania surowców energetycznych. IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie określić wpływ eksploatacji danego surowca na środowisko + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi określić parametry systemu eksploatacji surowca energetycznego , tak aby system w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania surowców energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie technologii i typów pozyskania surowców energetycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rola energetyki konwencjonalnej w konsumpcji energetycznej w skali całego świata, Europy i Polski, oraz przedstawienie jej udziału w ogólnym bilansie energetycznym. Główne zagrożenia związane z zanieczyszczaniem i niszczeniem niezbędnych do życia zasobów, takich jak powietrze, woda, gleba, warstwa ozonowa, oraz obciążanie środowiska naturalnego stałymi odpadami przemysłowymi.
2. Omówienie podstawowych definicji, m.in. surowce energetyczne, złoża surowców energetycznych, niekonwencjonalne źródła energii, energia pierwotna, energia wtórna, energia finalna, energia użyteczna.
3. Zasoby i eksploatacja węgla kamiennego oraz brunatnego w świecie i w Polsce. Technologie pozyskania węgla kamiennego i brunatnego oraz ich wpływ na środowisko.
4. Wpływ prac poszukiwawczych oraz eksploatacji węgla kamiennego i brunatnego na środowisko – odwodnienia górnicze, lej depresji, zrzut wód kopalnianych, deformacje ciągłe i nieciągłe, zwałowiska odpadów, hałas, emisje, rekultywacja terenów zdegradowanych.
5. Zasoby i eksploatacja ropy naftowej oraz gazu ziemnego w świecie i w Polsce. Technologie wydobywania złóż węglowodorów oraz ich wpływ na środowisko.
6. Wpływ prac poszukiwawczych oraz eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego na środowisko – prace wiertnicze, dystrybucja i magazynowanie surowców, hałas, emisje, izolacja poziomów wodonośnych i złożowych, zagospodarowanie wód złożowych, likwidacja otworów wiertniczych, rekultywacja.
7. Wydarzenia ekstremalne (lądowe i morskie), awarie wiertnicze, skażenia, erupcje.
8. Ocena konfliktowości eksploatacji kopalin.
9. Uregulowania prawne – Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko. Ustawy i rozporządzenia, procedury, urzędy właściwe. Metodyka wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Poradniki metodyczne GDOŚ.
10. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii i ich wpływ na środowisko.

Practical classes:

1. Transformacje pomiędzy różnymi postaciami energii. Powiązanie
procesów fizycznych i chemicznych z systemami do produkcji energii –
część teoretyczna.
2. Szacowanie ilości energii występującej pod różnymi postaciami
(energia kinetyczna, potencjalna, cieplna, chemiczna i inne).
3. Obliczanie sprawności procesu produkcji energii elektrycznej i
cieplnej w skali przemysłowej.
4. Obliczenia związane z emisją do atmosfery produktów spalania węgla,
gazu ziemnego i produktów ropopochodnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Participation in lectures 28 h
Participation in fieldworks 14 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z kolokwium i sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górkak., Poskrobko B., Ranecki W., Ochrona Środowiska … PWE Warszawa
3. Molenda J., Steczko K., Ochrona srodowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. WNT Warszawa 2000
4. Yerramilli A., Tuluri F., 2012 – Energyy Resources Utilization and Technologies. BS Publications. CRC Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bujakowski W. (red.), Tomaszewska B. (red.), 2014 – Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce. Wyd. „Jak". Kraków

2. Tomaszewska B., Pająk L., Bodzek M., 2014 — Application of a hybrid UF-RO process to geothermal water desalination. Concentrate disposal and costs analysis. Archives Of Environmental Protection 40 (3) (2014) 137-151

3. Tomaszewska B., Szczepański A., 2014 – Possibilities for the efficient utilisation of spent geothermal waters. Environmental Science and Pollution Research (2014) 21:11409-11417

4. Dendys M., Tomaszewska B., Pająk L., 2014 – Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające badania systemów geotermalnych [w:] Krawiec A. (red.), Jamorska I. (red.), Modele matematyczne w hydrogeologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń, 2014], strony 199-206, ISBN 978-83-231-3299-8

5. Bodzek M., Tomaszewska B., 2013 – Application of hybrid system ultrafiltration-reverse osmosis in geothermal water desalination. [w:] Environmental Engineering IV. Taylor & Francis Ltd. CRC Press London, United Kingdom, ISBN 978-0-415-64338-2, str. 71-76

6. Tomaszewska B., Bodzek M., 2013 – Desalination of geothermal waters using a hybrid UF-RO process. Part I: Boron removal in pilot-scale tests. Desalination 319 (2013) 99-106

7. Tomaszewska B., Bodzek M., 2013 – Desalination of geothermal waters using a hybrid UF-RO process. Part II: Membrane scaling after pilot-scale tests. Desalination 319 (2013) 107-114

8. Tomaszewska B., Bodzek M., 2013 – The removal of radionuclides during desalination of geothermal waters containing boron using the BWRO system. Desalination 309 (2013) 284-290

9. Tomaszewska B., Pająk L., 2012 – Dynamics of clogging processes in injection wells used to pump highly mineralized thermal waters into the sandstone structures lying under the Polish Lowland. Archives of Environmental Protection 38/3 (2012) 103-117

10. Bujakowski W., Tomaszewska B., 2011 – Zarys problematyki wodno-środowiskowej w aspekcie technologii eksploatacji gazu łupkowego/ The outline of water and environmental problems in terms of technology of shale gas exploitation.Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie – Miesięcznik WUG, 6(202)/2011, s. 21-26

11. Tomaszewska B., Hołojuch G., 2012 – Pozyskanie energii geotermalnej w świetle nowych uregulowań prawnych/ Geothermal energy production on the background of the new legal regulations. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 448 (2) 281-284

12. Kępińska B., Bujakowski W., Bielec B., Tomaszewska B., Banaś J., Solarski W., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Pająk L., Miecznik M., Balcer M., Hołojuch G., 2011 – Wytyczne projektowe poprawy chłonności skał zbiornikowych w związku z zatłaczaniem wód termalnych w polskich zakładach geotermalnych. Wyd. Patria, Kraków, s. 234. ISBN 978-83-88519-99-4

13. Rajpolt B., Tomaszewska B., 2011 – Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego fluorem na przykładzie Huty Aluminium w Skawinie/ Fluorine contamination in soil and aquatic environment on the example of Aluminium Smelter in Skawina. Studia, Rozprawy, Monografie IGSMiE PAN, Nr 172, s. 99, ISBN 978-83-62922-04-8

14. Tomaszewska B., 2009 – Transformations of soil and aquatic environment under the impact of anthropogenic factors – examples from the selected area in Skawina. Przeobrażenia środowiska wodnogruntowego Skawiny pod wpływem czynników antropogenicznych. Studia, Rozprawy, Monografie IGSMiE PAN, Nr 158, s. 101, ISBN 978 -83-60195-97-0

Additional information:

None