Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials Science
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
dr inż. Pieprzyk-Klimaszewska Karolina (kapi@agh.edu.pl)
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
dr inż. Frydrych Kornel (kornel_f@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne IS1A_K03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań IS1A_U03 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski IS1A_U10 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium IS1A_U13 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników mechanicznych (obciążenia - ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). IS1A_W11 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru IS1A_W03 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych oraz potrafi dobrać rodzaj materiału do konstrukcji instalacji w inżynierii środowiska IS1A_W21 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników mechanicznych (obciążenia - ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych oraz potrafi dobrać rodzaj materiału do konstrukcji instalacji w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe wiadomości z zakresu budowy materii. Porównanie struktury, własności i zastosowań podstawowych materiałów naturalnych (drewno) i inżynierskich (metale, polimery, ceramiki, kompozyty) (2 godz.).
Fizyczne i mechaniczne własności materiałów (3 godz.).
Żelazo, stopy żelaza z węglem – obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i plastyczna, zastosowania. Metale nieżelazne (2 godz.)
Wyroby z tworzyw – właściwości. Materiały instalacyjne z tworzyw sztucznych – zastosowania w inżynierii środowiska (1 godz.).
Tworzywa mineralne, wyroby ceramiczne i betonowe – właściwości i zastosowanie (2 godz.).
Własności materiałów izolacji termicznej i akustycznej. Materiały uszczelniające w połączeniach przewodów i instalacji (1 godz.).
Korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne (2 godz.).
Dobór materiałów do urządzeń sieci i instalacji inżynierii środowiska (2 godz.).

Laboratory classes:

Przepisy BHP i porządkowe w laboratorium. Podstawowe fizyko–mechaniczne własności materiałów – normy, procedury badawcze, metodyka określania niepewności pomiaru (2 godz.).
Badanie właściwości fizycznych wybranych materiałów – wilgotność i nasiąkliwość (2 godz.).
Badanie właściwości fizycznych wybranych materiałów – gęstość, gęstość objętościowa, porowatość, (2 godz.).
Badanie właściwości mechanicznych materiałów ciągliwych. Charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa stali (2 godz.).
Badanie właściwości mechanicznych materiałów kruchych – wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga (2 godz.).
Badanie właściwości mechanicznych materiałów – wytrzymałość na ściskanie ceramik, wyznaczanie modułu sprężystości – badania nieniszczące (2 godz.)
Badanie właściwości mechanicznych materiałów – twardość metali (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach audytoryjnych (wg informacji dodatkowych).

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995.
8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo trzy kontrolę obecności. Obecność na wszystkich kontrolnych wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami może być premiowane przy ustalaniu oceny z wiadomości wykładowych przez podniesienie oceny z testu lub kolokwium
5. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.