Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanics and durability of materials
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cyran Katarzyna (kcyran@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cyran Katarzyna (kcyran@agh.edu.pl)
Module summary

Student potrafi ocenić przydatność metod do obiczania prostych przypadków obciążeń i wytrzymałości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania, ponieważ zakres omówionego na zajęciach materiału jest znacznie szerszy i bardziej skomplikowany IS1A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody analityczne do oceny wielkości oddziaływań pomiędzy ciałami, potrafi obliczyć naprężenia i deformacje prostych konstrukcji poddanych obciążeniom statycznym IS1A_U11 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dokonać oceny prawidłowości funkcjonowania prostych konstrukcji ze względu na sposób i wielkość obciążenia IS1A_U15 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi ocenić przydatność metod do obliczania obciążenia i wytrzymałości prostych konstrukcji IS1A_U17 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu zjawisk z mechaniki IS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Ma wiedzę z zakresu oddziaływania występującego pomiędzy ciałami stałymi. Ma wiedzę na temat tarcia, środków ciężkości i momentów bezwładności IS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych rodzajów obciążeń tj.: ściskania, rozciągania, ścinania, zginania i skręcania oraz ma wiedzę w zakresie doboru materiałów oraz sposobu obliczeń wymiarów prostych konstrukcji IS1A_W11 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania, ponieważ zakres omówionego na zajęciach materiału jest znacznie szerszy i bardziej skomplikowany + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody analityczne do oceny wielkości oddziaływań pomiędzy ciałami, potrafi obliczyć naprężenia i deformacje prostych konstrukcji poddanych obciążeniom statycznym + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oceny prawidłowości funkcjonowania prostych konstrukcji ze względu na sposób i wielkość obciążenia + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić przydatność metod do obliczania obciążenia i wytrzymałości prostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu zjawisk z mechaniki + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu oddziaływania występującego pomiędzy ciałami stałymi. Ma wiedzę na temat tarcia, środków ciężkości i momentów bezwładności + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych rodzajów obciążeń tj.: ściskania, rozciągania, ścinania, zginania i skręcania oraz ma wiedzę w zakresie doboru materiałów oraz sposobu obliczeń wymiarów prostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Siła jako wektor. Działania na wektorach. Prawa Newtona. Aksjomaty statyki. Więzy oraz ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił. Para sił i moment pary sił. Moment siły względem punktu. Równania równowagi płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Tarcie ślizgowe, tarcie toczne, tarcie cięgien. Środki ciężkości. Momenty bezwładności. Własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. Naprężenia normalne i styczne. Ściskanie i rozciąganie, prawo Hook’a. Naprężenia termiczne. Stan naprężenia i odkształcenia, Naprężenia dopuszczalne. Ścinanie czyste i technologiczne. Połączenia nitowe. Skręcanie. Zginanie – obliczanie momentów gnących i sił tnących. Naprężenia przy zginaniu.

Auditorium classes:

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwiązywane będą zadania z zakresu omawianego na wykładzie oraz zadania przekazane do samodzielnego rozwiązania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego część zadaniową (waga 0,7) oraz część teoretyczną (waga 0,3). Do uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego niezbędne jest otrzymanie jednocześnie minimum 50% punktów z części zadaniowej i minimum 50% z części teoretycznej.
Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są również oceny niedostateczne uzyskane ze wszystkich terminów zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Engel Z, Giergiel J.: Mechanika. Wyd. AGH, Kraków 1997
2. Iwulski Z.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2001,
3. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. I. Statyka i kinematyka, T. II. Dynamika, PWN, Warszawa 1980
4. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa 1978
5. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz. I: Statyka i wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
6. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz.II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
7. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej, Cz. I. Statyka, Cz. II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
8. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa, PWN 1997
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Warszawa, PWN 1997
10. Rajfert T. Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz dwóch terminach poprawkowych. Do zaliczenia poprawkowego, mogą przystąpić tylko studenci posiadający minimum 75% obecności na ćwiczeniach audytoryjnych i minimum 75% obecności na wykładach. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.