Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quality and Reliability Engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-505-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania jakością i niezawodności systemów inżynierskich. IS1A_K02, IS1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty/zadania. IS1A_K06 Project,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student umie wykorzystać poznane przepisy prawne, normy, systemy, jak również narzędzia i metody w rozwiązywaniu problemów i zadań z zakresu zarządzania jakością IS1A_U01, IS1A_U17 Project,
Scientific paper
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska, umie ocenić niezawodność strukturalną układów technicznych, oraz identyfikować zagrożenia i ocenić ryzyko związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów. IS1A_U16, IS1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych itp. oraz z zakresu niezawodności systemów inżynierskich. IS1A_W20, IS1A_W24 Test,
Scientific paper
M_W002 Student zna zasady projektowania i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem teorii niezawodności. IS1A_W20, IS1A_W24 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania jakością i niezawodności systemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować projekty/zadania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykorzystać poznane przepisy prawne, normy, systemy, jak również narzędzia i metody w rozwiązywaniu problemów i zadań z zakresu zarządzania jakością + - - + - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska, umie ocenić niezawodność strukturalną układów technicznych, oraz identyfikować zagrożenia i ocenić ryzyko związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych itp. oraz z zakresu niezawodności systemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem teorii niezawodności. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarządzanie jakością:
I. Podstawy zarządzania jakością
1) Wprowadzenie do zarządzania jakością, koncepcja zarządzania przez jakość, TQM
2) Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
II. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
1) Przepisy prawne i normy
2) Norma ISO 9001
3) Systemy zarządzania jakością
4) Narzędzia i metody identyfikacji i analizy problemów
5) Narzędzia i metody projektowania produktów i procesów
6) Zapewnienie jakości i sterowanie jakością
Niezawodność systemów inżynierskich:
1) Ogólne pojęcia z zakresu niezawodności. Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych.
2) Wskaźniki niezawodności – ich wybór w ocenie działania systemów inżynierii środowiska.
3) Niezawodność strukturalna układów technicznych.
4) Analiza awaryjności systemów z zastosowaniem statystyki matematycznej oraz analiza niezawodności obiektów z uwzględnieniem wymagań na etapie projektowania i eksploatacji.
5) Kryteria oceny niezawodności systemów.
6) Wariantowe rozwiązania w inżynierii środowiska na gruncie wiedzy o niezawodności.
7) Pojęcie ryzyka i bezpieczeństwa, metody szacowania ryzyka i oceny bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem, ryzyko w funkcjonowaniu operatora systemów inżynierskich.
8) Normatywne okresy technicznej eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska. Kontrola bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Project classes:

Podstawy zarządzania jakością
Systemy zarządzania jakością
Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i metod w zarządzaniu jakością
Wybór wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska
Ocena niezawodności strukturalnej układów technicznych
Zastosowanie metod szacowania i oceny bezpieczeństwa systemów inżynierskich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen ze wszystkich form zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs matematyki

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa-Poznań, 2011.
Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa, 2000.
Lock D.: Podręcznik zarzadzania jakością. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa, 2002.
Wawak S.: Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Wyd. HELION. Gliwice, 2011.
Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT. Warszawa 1985.
Karpiński J., Firkowicz S.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. PWN. Warszawa 1981.
Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady. Warszawa 1993.
Wieczysty A.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Skrypt PK. Kraków 1990.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aneta NAPIERAJ, Systemy optymalizacji i organizacji produkcji układu ścianowego, Przyszłość górnictwa: Eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży, Jastrzębie Zdrój, ELAMED, 2013.
Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla, Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145.
Aneta NAPIERAJ, Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa AGH, 2012.
Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego, Wiadomości Górnicze, 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40.
Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145.
Jerzy ZAŁUCKI, Zintegrowany system zarządzania jakością, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001, Kraków : AGH, 2001. — S. 493–507.
Jerzy ZAŁUCKI, Zintegrowany system zarządzania w kopalni węgla kamiennego , Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 2004 R. 28 z. 4/2 s. 263–271.

Additional information:

Zaliczenie z wykładu i ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe z wykładu obejmuje cały zakres materiału omawiany na zajęciach.
Obecność na wykładach jest zalecana i może byc premiowana. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń laboratoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach projektowych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.