Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of economic geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-506-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi opisać minerały i rozpoznać skały budujące wybrane złoża surowców mineralnych oraz scharakteryzować polskie złoża surowców mineralnych IS1A_U21 Test
M_U002 Student potrafi scharakteryzować najistotniejsze polskie złoża surowców mineralnych IS1A_U21 Test
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę w zakresie geologii ogólnej, mineralogii i petrografii IS1A_W06 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień górnictwa i geologii złóż surowców mineralnych IS1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi opisać minerały i rozpoznać skały budujące wybrane złoża surowców mineralnych oraz scharakteryzować polskie złoża surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi scharakteryzować najistotniejsze polskie złoża surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę w zakresie geologii ogólnej, mineralogii i petrografii + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień górnictwa i geologii złóż surowców mineralnych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Wiadomości na temat geologicznych warunków występowania głównych typów genetycznych złóż, ich pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych i metod ich badań.
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.
Procesy warunkujące formowanie się złóż surowców mineralnych.

Practical classes:

Rozpoznawanie wybranych minerałów budujących złoża surowców mineralnych. Identyfikacja skał związanych z wybranymi złożami surowców mineralnych występujących na obszarze Polski. Zapoznanie się ze złożami surowców mineralnych występującymi na obszarze Polski tj. rudy miedzi i srebra, rudy cynku i ołowiu, węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny, złoża soli kamiennych i potasowych, złoża surowców skalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z zaliczenia wykładów + 0,5*ocena z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał
znajomość podstawowych własności chemicznych pierwiastków

Recommended literature and teaching resources:

1. Robb L. (2004) – Introduction to Ore-Forming Processes
2. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None