Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of applied hydrogeology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-508-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Module summary

???

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie IS1A_K02 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować prostą sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych, zaplanować częstość prowadzenia badań i ich zakres IS1A_U18 Project
M_U002 posługuje się takimi programami komputerowymi, jak arkuszem kalkulacyjnym, programami do analizy statystycznej (IBM SPSS Statistics, Statistica), programem do wykonania grafiki wektorowej (Corel Draw) IS1A_U07 Project
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie monitoringu wód podziemnych; potrafi integrować uzyskane informacje IS1A_U01 Project
M_U004 Potrafi opracować Projekt monitoringu lokalnego wód podziemnych IS1A_U03 Project
M_U005 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu monitoringu lokalnego wód podziemnych IS1A_U04 Scientific paper
Knowledge
M_W001 zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych, częstości prowadzenia badań i ich zakresu IS1A_W07 Test
M_W002 zna podstawowe metody interpretacji i prezentacji wyników badań monitoringowych IS1A_W07 Test
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w pracach prowadzonych w ramach monitoringu wód podziemnych IS1A_W24 Test
M_W004 ma podstawową wiedzę z zakresu ruchu wód podziemnych IS1A_W06 Test
M_W005 zna ogólne zasady schematyzacji warunków hydrogeologicznych IS1A_W06 Test
M_W006 potrafi obliczyć przepływy wód podziemnych, dopływy do poziomych i pionowych urządzeń drenażowych IS1A_W01 Test
M_W007 potrafi sporządzać projekty dotyczące odwadniania obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko wodne IS1A_W06 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować prostą sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych, zaplanować częstość prowadzenia badań i ich zakres - - - - - - + - - - -
M_U002 posługuje się takimi programami komputerowymi, jak arkuszem kalkulacyjnym, programami do analizy statystycznej (IBM SPSS Statistics, Statistica), programem do wykonania grafiki wektorowej (Corel Draw) - - - - - - + - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu, w zakresie monitoringu wód podziemnych; potrafi integrować uzyskane informacje - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi opracować Projekt monitoringu lokalnego wód podziemnych - - - - - - + - - - -
M_U005 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu monitoringu lokalnego wód podziemnych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych, częstości prowadzenia badań i ich zakresu + - - - - - + - - - -
M_W002 zna podstawowe metody interpretacji i prezentacji wyników badań monitoringowych + - - - - - + - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w pracach prowadzonych w ramach monitoringu wód podziemnych + - - - - - + - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę z zakresu ruchu wód podziemnych + - - - - - + - - - -
M_W005 zna ogólne zasady schematyzacji warunków hydrogeologicznych + - - - - - + - - - -
M_W006 potrafi obliczyć przepływy wód podziemnych, dopływy do poziomych i pionowych urządzeń drenażowych - - - - - - + - - - -
M_W007 potrafi sporządzać projekty dotyczące odwadniania obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko wodne - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Własności fizyczne wody. Parcie i ciśnienie hydrostatyczne. Równanie Bernoulliego i jego interpretacja graficzna. Własności hydrogeologiczne skał. Charakterystyka ruchu wód podziemnych i prawo Darcy. Ogólne zasady schematyzacji warunków hydrogeologicznych. Przepływy jednowymiarowe strumienia wód podziemnych. Dopływy wody do poziomych urządzeń drenażowych. Ustalona filtracja płasko-radialna. Dopływy do studni pojedynczej i zespołów studziennych.

Monitoring – wprowadzenie, terminologia, bazy danych. Systemy i struktura monitoringu wód podziemnych w Polsce. Przepisy prawne polskie i UE w zakresie monitoringu wód podziemnych. Metody prezentacji i interpretacji danych monitoringowych. System jakości w laboratoriach badawczych wykonujących badania w ramach monitoringu wód podziemnych.

Practical classes:

Obliczanie przepływów jednoosiowych w naporowym i swobodnym poziomie wodonośnym. Ocena wpływu piętrzenia wód powierzchniowych na stany wód podziemnych. Obliczanie dopływów do rowów i drenów. Obliczanie dopływów wód do studni i zespołów studziennych. Wytyczne do sporządzenia projektów systemów odwadniających.

Monitoringowe bazy danych. Przepisy prawne polskie i UE w zakresie monitoringu wód. Metodyka poboru próbek wód podziemnych. Terenowy i laboratoryjny program zapewnienia jakości/kontroli jakości QA/QC. Metody prezentacji i interpretacji danych monitoringowych. Przygotowanie oferty przetargowej na prowadzenie badań monitoringowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Completion of a project 42 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin (50%), ocena z kolokwium z ćwiczeń (25%), ocena z projektów (25%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Cz. I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Cz. II. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków
Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Nauk. PAN, Warszawa
Turek S. (red.), 1991 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geol., Warszawa
Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 163, poz. 98)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 98)

Aktualnie obowiązujące akty prawne (polskie i Unii Europejskiej) w zakresie monitoringu lokalnego wód podziemnych (isap.sejm.gov.pl)
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Aktualne dokumenty PCA w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych (pca.gov.pl)
Szczepańska J., Kmiecik E., Statystyczna kontrola jakości w monitoringu wód podziemnych. Wydawnictwa AGH, Kraków 1998
Szczepańska J., Kmiecik E., Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005
Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania — [Guidebook on selected physical and chemical indicators of groundwater contamination and methods of their determination] / Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ewa KMIECIK ; Inspekcja Ochrony Środowiska. — Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2013. — 717 s.. — Bibliogr. s. 675–716. — ISBN: 978-83-61227-13-7

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Evaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-99-5. — S. 297–304. — Bibliogr. s. 304, Abstr.

Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych — [Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 2, Yield of groundwater intakes] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0590). — Bibliogr. s. 375–378. — ISBN: 978-83-7464-744-1

Modelowanie zmian warunków przepływu wód podziemnych w otoczeniu podpoziomowego składowiska odpadów pogórniczych jako narzędzie weryfikacji koncepcji jego likwidacji i zabezpieczania wód przed zanieczyszczeniem — [Modeling of changes of groundwater flow conditions in the surrounding of sublevel mine waste dump as a tool for verifying the concept of its liquidation and water protection against pollution] / Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS // W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — Na okł. dod.: 6 MPWP 2014. — ISBN: 978-83-231-3299-8. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142. — A. Haładus – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Assessing uncertainty associated with sampling of groundwater: Raba river basin monitoring network (South Poland) / Ewa KMIECIK // W: New developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : proceedings. — [Berlin : s. n.], 2008. — S. [1–3], Poster. — Bibliogr. s. 2

Ocena niepewności oznaczeń wskaźników chemicznych wód na podstawie granicy wykrywalności (LOD) i praktycznej granicy wykrywalności (PLOD) — Uncertainty of water chemical indicators determination on the base of limit of detection (LOD) and practical limit of detection (PLOD) / Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 261–267. — Bibliogr. s. 266–267, Streszcz., Abstr.

Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych — Methodological aspects of assessing the chemical status of groundwater / Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 172, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 230). — Bibliogr. s. 161–172, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-412-9

Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki — [Selected methods and research tools for water management balance and assessment of the groundwater status: the Koprzywianka basin case study] / Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACH-KALARUS, Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 246, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0378). — Bibliogr. s. 233–247. — ISBN: 978-83-7464-329-0

Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania — [Guidebook on selected physical and chemical indicators of groundwater contamination and methods of their determination] / Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ewa KMIECIK ; Inspekcja Ochrony Środowiska. — Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2013. — 717 s.. — Bibliogr. s. 675–716. — ISBN: 978-83-61227-13-7

Additional information:

Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z zajęć praktycznych. Egzamin: zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć praktycznych jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizowanych projektów i zaliczenie kolokwiów. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.