Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Regional Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-509-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie budowy geologicznej obszaru dla warunków życia i gospodarki człowieka. IS1A_K05 Examination
Skills
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii regionalnej Polski IS1A_U05, IS1A_K01 Examination
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie regionalnej budowy geologicznej Polski, a także historii geologicznej Polski IS1A_W06 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu struktur podłoża na elementy rzeźby oraz naturalne zagrożenia geologiczne IS1A_W06, IS1A_W14, IS1A_U22, IS1A_U21 Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat warunków geologicznych występowania złóż kopalin użytecznych. Potrafi wskazać obszary i typy struktur szczególnie perspektywicznych dla występowania złóż. IS1A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie budowy geologicznej obszaru dla warunków życia i gospodarki człowieka. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii regionalnej Polski + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie regionalnej budowy geologicznej Polski, a także historii geologicznej Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu struktur podłoża na elementy rzeźby oraz naturalne zagrożenia geologiczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat warunków geologicznych występowania złóż kopalin użytecznych. Potrafi wskazać obszary i typy struktur szczególnie perspektywicznych dla występowania złóż. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia podstawowe, region geologiczny i piętro strukturalne, podstawy regionalizacji struktur geologicznych, Polska na tle struktury geologicznej Europy, podział Polski na regiony geologiczne. 2 godziny.
Budowa geologiczna platformy rosyjskiej w Polsce, prekambr NE Polski, wykształcenie utworów staro-paleozoicznych, dewon i karbon Zagłębia Lubelskiego, pokrywa mezo-kenozoiczna, 2 godziny.
Struktura geologiczna NE Polski, stropowa powierzchnia utworów prekambryjskich, linia Teisseyra-Tornquista, zasięgi formacji pokrywających. 1 godzina.
Budowa geologiczna Sudetów, piętra prekambryjskie i paleozoiczne. 2 godziny.
Utwory permskie i mezozoiczne Sudetów, główne elementy tektoniki Sudetów. 2 godziny.
Zagłębie Górnośląskie i jego podłoże, utwory starsze od karbonu i ich wykształcenie, stratygrafia karbonu górnośląskiego, utwory permskie i triasowe w Zagłębiu Górnośląskim, tektonika Zagłębia Górnośląskiego i etapy jego kształtowania się. 2 godziny.
Monoklina Śląsko-krakowska, stratygrafia i tektonika regionu. 2 godziny.
Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, stratygrafia i wykształcenie formacji paleozoicznych, struktury tektoniczne paleozoiku świętokrzyskiego, antyklinorium małopolskie i jego stosunek do Gór Świętokrzyskich. 2 godziny.
Mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, stratygrafia i wykształcenie formacji geologicznych, struktury tektoniczne. 2 godziny.
Budowa geologiczna Polski centralnej i północo-zachodniej, podłoże paleozoiczne, stratygrafia i wykształcenie utworów permskich i mezozoicznych. 2 godziny.
Struktury geologiczne regionu: antyklinorium kujawsko-pomorskie, niecki obrzeżające, monoklina przedsudecka. 1 godzina.
Wykształcenie i zasięg utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych na Niżu Polskim. 1 godzina.
Budowa geologiczna Karpat, Karpaty centralne i zewnętrzne, formacje geologiczne i struktura Tatr. 2 godz.
Pieniński Pas Skałkowy (stratygrafia i tektonika) i niecka podhalańska struktury tektoniczne. 2 godz.
Stratygrafia i tektonika utworów geologicznych Karpat fliszowych. 3 godziny.
Zapadlisko przedkarpackie, stratygrafia i wykształcenie osadów miocenu, tektonika zapadliska. 2 godziny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in lectures 28 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu (test wielokrotnego wyboru)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć geologicznych
Znajomość tabeli stratygraficznej
Wiedza o skałach
Podstawowa wiedza z zakresu sedymentologii

Recommended literature and teaching resources:

Książkiewicz, M. et al. 1965. Zarys Geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
Sokołowski J. 1990. Geologia regionalna i złożowa. Wydawnictwo Geologiczne
Mizerski W. (2002) Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN
Stupnicka E. 2007. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geologiczne
Mizerski W. 2009. Geologia Polski. PWN
Opracowania szczegółowe w licznych periodykach naukowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1991 – Czwartorzędowe pokrywy rzeczne i stokowe w dolinie Soły między Rajczą Dolną a Żywcem. (Quaternary fluvial and slope covers in the Sola River Valley between Dolna Rajcza and Żywiec, Polish West Carpathians) (in Polish with English summary). Geologia Kwartalnik AGH, 17 (1-2): 83-126.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Lalik W., 1999 – Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w Północnej części Beskidu Małego; Karpaty. (Boundary between Lgota and Godula Beds in the northern part of the Beskid Mały Mts; Carpathians. (in Polish with English summary). Geologia Kwartalnik AGH, 25 (2): 107-123.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra Mountains (Southern Poland). Acta Carstologica, 30 (1): 125-142.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Stratotypowy profil fliszowych utworów środkowej kredy w Kaczynie koło Wadowic (Beskid Mały). (Stratotype profile of flysch deposits of Middle Cretaceous in Kaczyna near Wadowice (Beskid Mały Mts.). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 57 (6): 14-27.
Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Alexandrowicz W.P., Wojtal P., Ślączka A., Góra S., Fryś P., Kursa G. 2009. Nowe znalezisko mamuta w Karpatach Zachodnich. (in Polish only). Przegląd Geologiczny 57, 2: 144-146.

Additional information:

None