Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic raw materials of Poland and world
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-511-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gołębiowska Bożena (goleb@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia zapoznają studenta z problematyką pierwiastków krytycznych i surowców II generacji na tle gospodarki polskiej i światowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student rozumie relacje pomiędzy geologiczno-górniczą działalnością surowcową w zakresie pierwiastków rzadkich a możliwościami rozwoju nowoczesnych form działalności przemysłowej. IS1A_K05, IS1A_K04, IS1A_W19 Test
M_W002 Student zna podstawowe charakterystyki geologiczno-surowcowe większości surowców rzadkich, w tym strategicznych. IS1A_U21, IS1A_W19 Test
M_W003 Student zna ogólnie możliwości surowcowe Polski w zakresie surowców II generacji i surowców krytycznych. IS1A_K05, IS1A_U21, IS1A_K04, IS1A_W19 Test
M_W004 Student zna wagę surowców II generacji i surowców krytycznych dla rozwoju społeczeństw i gospodarki światowej. IS1A_K05, IS1A_K04, IS1A_W19 Test
M_W005 Student zna podstawowe dokumenty europejskie wyznaczające trendy w gospodarce surowcami krytycznymi i surowcami II generacji. IS1A_K05, IS1A_U21, IS1A_K04, IS1A_W19 Test
M_W006 Student potrafi ulokować problematykę surowców drugiej generacji i surowców krytycznych (bez nośników energii) w ogólnej problematyce surowcowej. IS1A_U21, IS1A_W19 Test
M_W007 Student orientuje się w zastosowaniach technologicznych surowców II generacji i surowców krytycznych. IS1A_K05, IS1A_U21, IS1A_K04, IS1A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student rozumie relacje pomiędzy geologiczno-górniczą działalnością surowcową w zakresie pierwiastków rzadkich a możliwościami rozwoju nowoczesnych form działalności przemysłowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe charakterystyki geologiczno-surowcowe większości surowców rzadkich, w tym strategicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna ogólnie możliwości surowcowe Polski w zakresie surowców II generacji i surowców krytycznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna wagę surowców II generacji i surowców krytycznych dla rozwoju społeczeństw i gospodarki światowej. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawowe dokumenty europejskie wyznaczające trendy w gospodarce surowcami krytycznymi i surowcami II generacji. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student potrafi ulokować problematykę surowców drugiej generacji i surowców krytycznych (bez nośników energii) w ogólnej problematyce surowcowej. + - - - - - - - - - -
M_W007 Student orientuje się w zastosowaniach technologicznych surowców II generacji i surowców krytycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Surowce mineralne – surowce II generacji – surowce krytyczne. Problem surowców krytycznych w świetle dokumentów Unii Europejskiej.
Metale alkaliczne – lit (Li), rubid (Rb), cez (Cs). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna Li, Rb i Cs. Typy złóż. Cechy technologiczne i wykorzystanie w przemyśle. Występowanie i zasoby. Producenci i rynek Li, Rb i Cs – trendy cenowe. Problem obecności surowców Li, Rb i Cs w Polsce.
Bor (B). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna B. Typy złóż. Cechy technologiczne. Występowanie i zasoby. Producenci i rynek B – trendy cenowe. Mineralizacja B-nośna w Polsce.
Beryl (Be), magnez (Mg) i stront (Sr). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż, cechy technologiczne, występowanie i zasoby. Producenci i rynek Be, Mg i Sr – trendy cenowe. Problem obecności Be i Sr w Polsce.
Tytan (Ti) i cyrkon (Zr). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne i wykorzystanie w przemyśle. Występowanie i zasoby. Producenci i rynek Ti i Zr – trendy cenowe. Problem obecności surowców Ti i Zr w Polsce.
Chrom (Cr), molibden (Mo), wolfram (W), ren (Re). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, występowanie i zasoby. Producenci i rynek Cr, Mo, W, Re – trendy cenowe. Problem obecności surowców Cr, Mo, W i Re w Polsce.
Ind (In) i gal (Ga). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, występowanie i zasoby. Producenci i rynek In i Ga – trendy cenowe. Problem obecności surowców In i Ga w Polsce.
Selen (Se) i tellur (Te). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, występowanie i zasoby. Producenci i rynek Se i Te – trendy cenowe. Se i Te w Polsce.
Cyna (Sn), german (Ge) i grafit ©. Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, wykorzystanie w przemyśle, występowanie i zasoby. Producenci i rynek Sn, Ge i grafitu – trendy cenowe. Problem obecności surowców Sn w Polsce.
Metale kruche: arsen (As), antymon (Sb) i bizmut (Bi). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, wykorzystanie w przemyślewystępowanie i zasoby. Producenci i rynek As, Sb i Bi – trendy cenowe. Problem obecności surowców As, Sb i Bi w Polsce.
Niob (Nb) i tantal (Ta). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Typy złóż. Cechy technologiczne, wykorzystanie w przemyśle, występowanie i zasoby. Producenci i rynek Nb-Ta – trendy cenowe. Problem obecności mineralizacji Nb i Ta w Polsce.
Pierwiastki ziem rzadkich (REE). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna – rudy REE. Typy złóż. Cechy technologiczne i wykorzystanie w przemyśle. Występowanie i zasoby. Producenci REE. Rynek REE – trendy cenowe. REE w Polsce.
Platynowce (PGE). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna pierwiastków grupy PGE. Typy złóż. Cechy technologiczne PGE i wykorzystanie w przemyśle. Występowanie i zasoby. Producenci PGE. Rynek – trendy cenowe. Problem PGP w Polsce.
Złoto (Au) i srebro (Ag). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna Au i Ag. Typy złóż, cechy technologiczne, wykorzystanie w przemyśle. Występowanie i zasoby. Producenci i rynek Au i Ag – trendy cenowe. Au i Ag w Polsce.
Selen (Se) i tellur (Te). Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna Se i Te. Typy złóż. Cechy technologiczne Se i Te. Występowanie i zasoby. Producenci Se i Te. Rynek Se i Te – trendy cenowe. Problem mineralizacji Se i Te w Polsce.
Inne minerały ciężkie o znaczeniu ekonomicznym: surowce andaluzytowi-cjanitowe, staurolitowe, granatowe. Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna. Cechy technologiczne i zastosowania, występowanie i zasoby. Producenci.
Perspektywy surowców krytycznych i surowców II generacji w Polsce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 45 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 ocena z egzaminu + 0,2 ocena z prezentacji
Brak obecności na więcej niż 3 wykładach skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.
Brak obecności na więcej niż 5 wykładach jest równoznaczne z brakiem zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, geochemii, mineralogii oraz problematyki klasycznych surowców mineralnych

Recommended literature and teaching resources:

1. www.metalprices.com
2. Elsner, H: Haevy minerale of Economic Importance. BGR.
3. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee Of The Regions: Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials.
4. Korinek, J. and J. Kim (2010), “Export Restrictions on Strategic Raw Materials and Their Impact on Trade”,
OECD Trade Policy Working Papers, No. 95, OECD Publishing.
5. Annex V to the Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials.
6. Galos, K. 2003. Mineral waste raw materials and their importance in the domestic management of mineral raw materials. (Mineralne surowce odpadowe i ich znaczenie w krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi). Gospodarka Surowcami Mineralnymi 19 (4): 15—27.
7. Surowce mineralne Polski: Mineralne surowce odpadowe. Ed. R. Ney. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2009.
8. R.L.Moss, E.Tzimas, H.Kara, P.Willis and J.Kooroshy 2011.Critical Metals in Strategic Energy Technologies. EU Joint Research Centre Scientific and Technical Reports. EUR – Scientific and Technical Research series, Luxemburg, Publications Office of the European Union. doi: 10.2790/35600

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pieczka, A. (2101): Primary {Nb-Ta} minerals in the Szklary pegmatite, Poland: new insights into controls of crystal chemistry and crystallization sequences. American Mineralogist, vol. 95 no. 10, s. 1478–1492.

Pieczka, A., Gołębiowska, B., Parafiniuk, J. (2009): Conditions of formation of polymetallic mineralization in the eastern envelope of the Karkonosze granite – the case of Rędziny. Can. Mineral. 47, 765–786. 20 pkt

Pieczka, A., Gołębiowska, B. (2012): Cuprobismutite homologues in granitic pegmatites from Szklarska Poręba, Karkonosze massif, southwestern Poland. Can. Mineral vol. 50/2, 313-324. 20 pkt

Gołębiowska, B., Pieczka, A., Parafiniuk, J. (2012): Substitution of Bi for Sb and As in minerals of the tetrahedrite series from Rędziny, Lower Silesia, southwesteren Poland. Canadian Mineralogist, vol. 50/2, 267-279. 20 pkt

Włodek, A., Grochowina A., Gołębiowska B., Pieczka A., (2015): A phosphate-bearing pegmatite from Lutomia and its relationships to other pegmatites of the Góry Sowie Block, southwestern Poland. Journal of Geosciences, 60 (2015), 45–72. 15 pkt

Additional information:

Wykłady z przedmiotu są obowiązkowe, dopuszcza się trzy nieobecności w trakcie semestru.
Brak obecności na więcej niż 3 wykładach skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.
Brak obecności na więcej niż 5 wykładach jest równoznaczne z brakiem zaliczenia.
Podstawową formą weryfikacji zdobytej wiedzy przez studenta jest egzamin. Student w ramach zaliczenia przedstawia też tematyczną prezentacją. Terminy prezentacji zaczynają się w drugiej połowie semestru.
Na ostatnich zajęciach przewiduje się egzamin.
Student ma prawo do dwóch dodatkowych terminów poprawy egzaminu w sesji poprawkowej.