Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Basics of Spatial Planning
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-512-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS1A_K03 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie planowania przestrzennego. IS1A_K05 Participation in a discussion
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS1A_U05, IS1A_K01 Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. IS1A_U02, IS1A_U01 Scientific paper
M_U002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS1A_K02, IS1A_U12 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawy planowania przestrzennego, jego praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. IS1A_K02, IS1A_W07 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Ma podstawową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych. Ma podstawową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. IS1A_W07, IS1A_W06, IS1A_U17, IS1A_W13 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W003 Ma podstawową wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. IS1A_K02, IS1A_U12, IS1A_W07 Test,
Participation in a discussion
M_W004 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. IS1A_W07, IS1A_U04 Test,
Scientific paper
M_W005 Rozumie znaczeniu uwarunkowań geologicznych w planowaniu przestrzennym. IS1A_W06, IS1A_W09, IS1A_U17 Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie planowania przestrzennego. - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. - - - - - + - - - - -
M_U002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy planowania przestrzennego, jego praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych. Ma podstawową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. - - - - - + - - - - -
M_W005 Rozumie znaczeniu uwarunkowań geologicznych w planowaniu przestrzennym. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Podstawy i zasady planowania przestrzennego. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna.
2. Waloryzacja potencjału środowiska oraz oceny krajobrazu i jego przekształcenia.
3. Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne.
4. Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
5. Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej.
6. Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza treści, zakresu oraz celu sporządzanych studiów, analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego.
7. Instrumenty wzmacniające proces planowania przestrzennego: opracowania ekofizjograficke oraz strategiczne oceny oddziaływania: – zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza treści, zakresu oraz celu sporządzanych opracowań.

Przygotowanie prac seminaryjnych dotyczących zagadnienia: stan zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy.
Wspólna dyskusja analizowanych dokumentów planistycznych oraz prac seminaryjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena referatu 30% + aktywność na zajęciach 30% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Aktywny udział na zajęciach oraz wykonanie i przedstawienie referatu odnośnie wybranego zagadnienia.

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Projekty dokumentów planistycznych, opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None