Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of analytical chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-513-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS1A_K03 Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym IS1A_W22, IS1A_U13 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym IS1A_U11, IS1A_W21 Execution of laboratory classes
M_U003 Student umie samodzielnie wykonać proste zadania analityczne na podstawie gotowych przepisów i instrukcji IS1A_U10, IS1A_U11, IS1A_W21 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi wykonać statystyczne opracowanie oraz ocenę wyników analiz IS1A_U10, IS1A_U07, IS1A_U20, IS1A_W21, IS1A_U04 Report
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w trakcie analiz chemicznych metodami wagowymi, objętościowymi, elektrochemicznymi oraz wybranymi instrumentalnymi IS1A_W05, IS1A_W03 Test
M_W002 Student zna kryteria wyboru metod analitycznych i potrafi ocenić przydatność różnych metod do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego IS1A_W05, IS1A_U17 Test
M_W003 Student potrafi wybrać właściwy sposób przeprowadzania analizowanego materiału do roztworu w oparciu o informacje o jego składzie chemicznym IS1A_W05, IS1A_W21, IS1A_U17 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie samodzielnie wykonać proste zadania analityczne na podstawie gotowych przepisów i instrukcji - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać statystyczne opracowanie oraz ocenę wyników analiz - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w trakcie analiz chemicznych metodami wagowymi, objętościowymi, elektrochemicznymi oraz wybranymi instrumentalnymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna kryteria wyboru metod analitycznych i potrafi ocenić przydatność różnych metod do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wybrać właściwy sposób przeprowadzania analizowanego materiału do roztworu w oparciu o informacje o jego składzie chemicznym + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Laboratory classes:

1. Przepisy BHP i regulamin pracy w laboratorium chemicznym, zasady udzielania pierwszej pomocy 2. Główne instalacje, podstawowy sprzęt laboratoryjny. Stopnie czystości odczynników. 3. Zastosowanie i odporność chemiczna, termiczna i mechaniczna naczyń laboratoryjnych 4. Przygotowanie materiału do analizy, przeprowadzanie do roztworu poprzez rozpuszczanie, roztwarzanie i stapianie 5. Sposoby przeprowadzania do roztworu minerałów i skał w zależności od ich składu chemicznego i celu analizy 6. Analiza wagowa – podstawy teoretyczne, rodzaje wag, nauka ważenia. 7. Oznaczanie wody krystalizacyjnej w siarczanie miedzi 8. Oznaczanie siarczanów w wodzie metodą wagową 9. Analiza miareczkowa – podstawy teoretyczne, podział metod, stężenia roztworów, miano i roztwory mianowane, substancje podstawowe, punkt równoważnikowy i punkt końcowy, wskaźniki 10. Alkacymetria – oznaczanie zasadowości w wodzie 11. Metody strąceniowe – argentometryczne oznaczanie chlorków 12. Kompleksometria – oznaczanie twardości wody 13. Redoksymetria – oznaczanie utlenialności wody 14. Pomiary elektrochemiczne – podstawy teoretyczne, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, Eh 15. Spektrofotometria VIS jako przykład metody analizy instrumentalnej 16. Statystyczne sposoby oceny wyników analiz chemicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 142 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 21 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Kowalski, 1991, Instrumentalne metody analizy chemicznej; http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0026
2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. 1 i 2. PWN, Warszawa 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None