Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Exploration and exploitation of natural gas deposits and geothermal water resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-516-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Semyrka Roman (semyrka@agh.edu.pl)
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie w tematykę poszukiwania i wykorzystania gazu ziemnego i en. geotermalnej za pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu geologii naftowej i geotermii oraz obliczeń w ramach projektu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi określić zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_U21, IS1A_U23 Project
M_U002 Potrafi wykonać projekt w zakresie oceny zasobów i możliwości eksploatacji wód i energii geotermalnej lub złóż gazu ziemnego IS1A_U18, IS1A_W06, IS1A_U21, IS1A_U19 Project
M_U003 Potrafi przygotować uproszczony projekt prac geologicznych IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_U23 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod wykorzystywanych w prospekcji złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_W10, IS1A_W03 Test,
Project
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki i uwarunkowań występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W06, IS1A_W10, IS1A_U23, IS1A_W03 Test
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W06, IS1A_W09, IS1A_W12 Test
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W13, IS1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi określić zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać projekt w zakresie oceny zasobów i możliwości eksploatacji wód i energii geotermalnej lub złóż gazu ziemnego - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować uproszczony projekt prac geologicznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod wykorzystywanych w prospekcji złóż gazu ziemnego i wód termalnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki i uwarunkowań występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Przedmiot i zadania geologii naftowej.
2. Geneza złóż kopalin płynnych.
3. System naftowy, jako podstawa procesów złożotwórczych.
4. System naftowy w basenach naftowych Polski.
5. Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
6. Poszukiwanie złóż i analiza parametrów zbiorników wód geotermalnych.
7. Technologia wiercenia i udostępniania złóż wód geotermalnych.
8. Sposoby wykorzystania i techniki eksploatacji wód i energii geotermalnej.

Auditorium classes:

1. Geochemiczna argumentacja potencjału naftowego potencjalnych poziomów ropotwórczych – projekt.
2. Analiza podstawowych parametrów zbiorników wód geotermalnych. Charakterystyka warunków geotermalnych w analizowanym obszarze – opracowanie na podstawie materiałów publikowanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocen z kolokwiów i wykonanych projektów oraz opracowań.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość metod badań geofizycznych
Znajomość geologii regionalnej Polski
Umiejętność obsługi komputera

Recommended literature and teaching resources:

Levorsen A.I., 1972 – Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne,
Warszawa.
Development Geology Reference Manual – American Association of Petroleum Geologists, 1993
Poradnik górnika naftowego, TomIB – SITPNiG Kraków 2010,
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Poskim – formacje mezozoiku Ministerstwo
Środowiska. ZSE AGH, Kraków.
Soboń J., 1990 – Wybrane problemy wiercenia otworów geotermalnych. Warunki geologiczne wydobycia oraz koncepcje systemów eksploatacyjno-zatłaczających złóż geotermalnych. Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Red. Górecki W. Kraków, 1990.
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku – Ministerstwo Środowiska. ZSE AGH,Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Burzewski W., Semyrka R., Słupczyński K., 2001 – Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Polish Journal of Mineral Resources. Geosynoptics “GEOS”, Kraków
2. Semyrka R., Semyrka G., Zych I., (2008) – Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznych, Kwartalnik AGH, Geologia 2008 ,T. 34. Zeszyt 3, Kraków, 445 – 468.
3. Bachleda-Curuś T., Semyrka R.,1990-Bilans węglowodorowy mezozoicznej formacji osadowej centralnej części Niżu Polskiego. Geologia, Nr. 49.
4. R. Semyrka , 2013 – Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik Tom 29 – Zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2013, str. 99-115.
5. Ciągło J., 2007 – Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1/2007. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków; 17-24
6. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
7. Sowiżdżał A., Jasnos J., 2011 – Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem własności leczniczych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
8. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.
9. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.

Additional information:

None