Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-1-601-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przy wykonywaniu powierzonych na praktyce zadań zaplanować i zrealizować te zadania w terminie, pracując indywidualnie i zespołowo, posiada poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. IS1A_K03, IS1A_K04, IS1A_K06, IS1A_K05 Report on completion of a practical placement
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań; umie zachować tajemnicę zawodową i służbową; przestrzega zasad dyscypliny pracy w zakładzie pracy IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_K01 Report on completion of a practical placement
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych IS1A_K01 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane podstawowe zadania techniczno-technologiczne, procedury administracyjne lub badania związane z inżynierią środowiska IS1A_U12, IS1A_U05, IS1A_U13, IS1A_U15 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student umie samodzielnie i zespołowo wykonywać obowiązki na stanowisku pracy związanym z inżynierią środowiska, właściwie ją organizować, przestrzegać podstawowych zasad dyscypliny pracy w zakładzie i warunków BHP. IS1A_U05, IS1A_U13, IS1A_U17, IS1A_U15, IS1A_U16 Report on completion of a practical placement
M_U003 Student umie praktycznie wykorzystać nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne lub procedury administracyjne związane z inżynierią środowiska, posługuje się specjalistycznym językiem w środowisku zawodowym IS1A_U12, IS1A_U05, IS1A_U01, IS1A_U15 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień inżynierii środowiska związanych z profilem działalności zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, a także w zakresie jego struktury organizacyjnej i wymagań stawianych pracownikowi. IS1A_W19, IS1A_W22, IS1A_W21, IS1A_W20, IS1A_W24 Report on completion of a practical placement
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie formalno-prawnych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania zakładu pracy, którego działalność związana jest z inżynierią środowiska IS1A_W23, IS1A_W22, IS1A_W24, IS1A_W25 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przy wykonywaniu powierzonych na praktyce zadań zaplanować i zrealizować te zadania w terminie, pracując indywidualnie i zespołowo, posiada poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. - - - - - - + - - - -
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań; umie zachować tajemnicę zawodową i służbową; przestrzega zasad dyscypliny pracy w zakładzie pracy - - - - - - + - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane podstawowe zadania techniczno-technologiczne, procedury administracyjne lub badania związane z inżynierią środowiska - - - - - - + - - - -
M_U002 Student umie samodzielnie i zespołowo wykonywać obowiązki na stanowisku pracy związanym z inżynierią środowiska, właściwie ją organizować, przestrzegać podstawowych zasad dyscypliny pracy w zakładzie i warunków BHP. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student umie praktycznie wykorzystać nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne lub procedury administracyjne związane z inżynierią środowiska, posługuje się specjalistycznym językiem w środowisku zawodowym - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień inżynierii środowiska związanych z profilem działalności zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, a także w zakresie jego struktury organizacyjnej i wymagań stawianych pracownikowi. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie formalno-prawnych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania zakładu pracy, którego działalność związana jest z inżynierią środowiska - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Praktyka zawodowa ma charakter próbnej pracy studenta w zakładzie pracy, w celu:
a) poznania specyfiki pracy w wybranym zakładzie pracy, którego działalność związana jest z inżynierią środowiska,
b) nabycia umiejętności obserwacji wybranych procesów technologicznych i ich dokumentowania,
c) nabycia umiejętności przygotowania stanowiska pracy i wykonywania zadań powierzonych na tym stanowisku,
d) wypróbowania zastosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w toku nauki na Uczelni oraz ich usprawnienie w warunkach rzeczywistej pracy,
e) stosowania w kontaktach międzyludzkich właściwej postawy zawodowej i społecznej,
f) zapoznania się z:
- organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy mających związek z inżynierią środowiska,
- problematyką uciążliwości różnych obiektów i instalacji przemysłowych dla środowiska,
- technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
- innymi działaniami związanymi z inżynierią środowiska,
- strukturą organizacyjną zakładu pracy,
- zakresem prac, procedurami i procesami technologicznymi odpowiednio wynikającymi z produkcyjnego, usługowego lub badawczego profilu zakładu,
- zakresem prac i procedurami wynikającymi z profilu danej instytucji administracyjnej,
- obiegiem dokumentacji technicznej i innej w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu,
- sposobami wykorzystania urządzeń, aparatury i materiałów;
- sposobami wykorzystania systemów informatycznych,
- zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym ze sposobami i możliwościami doskonalenia i awansu zawodowego pracowników,
- zagrożeniami związanymi z działalnością przedsiębiorstwa (przejawy, profilaktyka),
- warunkami BHP na stanowiskach pracy w zakładzie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 115 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Praktyka zawodowa jest częścią programu nauczania ujętego w planie studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Wystawiane jest zaliczenie a nie ocena ilościowa.
Zaliczenie (potwierdzone wpisem w dokumentach, w tym w dokumentacji elektronicznej) student uzyskuje u właściwego Koordynatora praktyk zawodowych, na podstawie imiennego zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawionego przez zakład pracy (instytucję, firmę, przedsiębiorstwo) wraz z dołączonym sprawozdaniem z realizacji praktyki, przygotowanym przez studenta i potwierdzonym przez zakładowego Opiekuna praktyki.

Prerequisites and additional requirements:

1.
Praktykę należy odbywać w wybranym zakładzie pracy (instytucji, firmie, przedsiębiorstwie), w dziale lub zespole w którym rozwiązywane są problemy z zakresu inżynierii środowiska.
Mogą to być np.:
- komórki ochrony środowiska zakładów przemysłowych zajmujące się kontrolą spełniania wymogów ochrony środowiska, eksploatacją instalacji lub urządzeń inżynierii lub ochrony środowiska;
- firmy oferujące produkty lub usługi w zakresie projektowania i produkcji technologii, urządzeń, aparatury i oprogramowania wykorzystywanych w inżynierii środowiska zewnętrznego;
- przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, prowadzące działalność w zakresie uzdatniania wody/oczyszczania ścieków oraz zabierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zarządzania składowiskami odpadów;
- ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz zakłady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- firmy konsultingowe, projektowe lub wykonawcze działające w branży inżynierii środowiska;
- uczelnie wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe, placówki Polskiej Akademii Nauk i inne jednostki naukowo-badawcze działające w branży inżynierii środowiska;
- państwowa inspekcja ochrony środowiska (inspektoraty wojewódzkie i ich delegatury);
- regionalne zarządy gospodarki wodnej;
- regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
2.
Przed rozpoczęciem praktyki WGGiOŚ AGH zawiera z zakładem pracy umowę-porozumienie dotyczącą przyjęcia studenta przez Zakład na praktykę.
3.
Na czas odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ewentualne badania lekarskie i inne badania specjalistyczne wymagane przez przepisy prawa.
4.
Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany uzyskać w zakładzie pracy zaświadczenie potwierdzające jej odbycie wraz z potwierdzonym sprawozdaniem z realizacji praktyki, które są niezbędne do zaliczenia.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1.
Student odbywa indywidualnie praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie pracy, którego działalność związana jest z inżynierią środowiska. Miejsce realizacji praktyki może być także zaproponowane studentowi przez Koordynatora praktyk zawodowych właściwego dla kierunku kształcenia studenta na WGGiOŚ AGH.
2.
Podczas pobytu w zakładzie pracy działania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony przez zakład pracownik, pełniący rolę Opiekuna zakładowego. Ze względu na cele, jakie ma spełniać praktyka zawodowa w rozwoju kariery zawodowej studenta, Opiekun zakładowy może skorygować program praktyki ustalany wstępnie przez Koordynatora praktyk zawodowych, w zależności od potrzeb i stosownie do uwarunkowań oraz specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.
3.
Student jest zobowiązany do zrealizowania programu praktyki i powierzonych mu zadań. Ma obowiązek przestrzegania regulacji prawnych i organizacyjnych obowiązujących w zakładzie pracy, zasad etyki, przepisów BHP, a także przestrzegać tajemnicy służbowej, jeżeli taka jest wymagana.
4.
W zależności od specyfiki zakładu pracy, w niektórych przypadkach zakład pracy przed rozpoczęciem właściwej praktyki może skierować studenta na przeprowadzenie bezpłatnych badań lekarskich w poradni medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku.